OPETTAJAT TIIMITAITOJA OPPIMASSA JA OPETTAJUUTTA PÄIVITTÄMÄSSÄ

Turun Lyseon lukion kehittämiskohde Ytimessä ydintaidot -hankkeessa on ollut tiimitaidot. Erilaisia oppitunti- ja kurssimalleja, joissa keskiössä on ollut tiimityöskentelyn harjoitteleminen ja yhdessä oppiminen, on kokeiltu kaikissa oppiaineissa. Malleja pohdittaessa heräsi kysymys: Entä me opettajat? Mikä meidän tietämyksemme tiimityöskentelystä ja sen teorioista on? Miten ohjata opiskelijoita aitoon yhdessä oppimiseen toimimattomien ryhmätöiden teettämisen sijasta? Miten osaisimme parhaalla mahdollisella tavalla ohjata opiskelijoita oppimaan yhdessä? Miten kohdata ja ratkoa yhdessäoppimisen haasteita?

Tähän opettajien tarpeeseen vastasi Ytimessä ydintaidot -hankkeen rahoittama Opettajuuden päivitysvalmennus. Valmennettavia turkulaislukioiden opettajia oli mukana yhdeksän opettajaa Turun Lyseon lukiosta sekä kolme Katedralskolanista. Valmentajinamme toimivat Tiimiakatemia Globalin Hanna Walden sekä rehtori ja tiimivalmentaja Johanna Levola-Lyytinen.

Kokoonnuimme neljä kertaa pohtimaan omaa opettajuuttamme ja samalla kokeilemaan itse tiimioppimista käytännössä. Opiskelimme itse tehden ja kokien tiimioppimisen perusperiaatteita, kuten kuuntelevan ja kunnioittavan dialogin sääntöjä. Koimme itse tiimiytymisen vaiheita: miten ryhmähenki muodostuu ja miten ryhmä hitsautuu yhteen ja synnyttää uutta ajattelua ryhmäläisissä. Koimme myös, miten autonomia eli se, että tekijöiden omaan tapaan tehdä ja oppia luotetaan, motivoi toimintaa. Opimme vertaisoppimista: kun ryhmällä on sama tavoite ja päämäärä, ryhmässä todella on voimaa! Yhdessä ajattelemme paremmin!

Ajattelun koonti ei aina avaudu katsojille, mutta on tärkeä väline tiimille ajattelun tiivistäjänä. Kuva: Johanna Levola-Lyytinen.

YHTEINEN AIKA ON EHTO YHTEISELLE KEHITTYMISELLE

Valmennuksen paras anti oli opettajien mielestä yhteinen aika ja oppiainerajat ylittävä dialogi. Yhteiset tavoitteet ja päämäärät ovat yhdistäneet meitä paitsi valmennusryhmänä myös työyhteisönä. Olemme oppineet tuntemaan kollegojamme paremmin, ja tämä näkyy myös opehuoneen arjessa myönteisesti. Yhteistyö opettajien välillä on lisääntynyt. Nykyisin pohdimme pedagogisia malleja enemmän yhdessä, myönteisessä ilmapiirissä. Löydämme ja nostamme esiin kehityskelpoisia mahdollisuuksia. Eri lähestymistavat opettajuuteen ja oppimiseen eivät sulje toisiaan pois vaan osaamme nähdä paremmin uusia mahdollisuuksia työssämme. Dialogi oppiainerajat ylittävästi on rikastavaa!

KONKRETIAA OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEEN JA OPISKELIJOIDEN TIIMITAITOJEN OHJAAMISEEN SEKÄ UUTTA VIRTAA TYÖHÖN

Koulutus antoi mukana valmennuksessa olleille opettajille tukevat eväät uuden opetussuunnitelman mukaisen yhdessä oppimisen ja tiimitaitojen edistämiseen. Katedralskolan on järjestämässä syksyllä tiimijaksoa, ja lyseolaiset ovat pohtineet yhteisopettajuutta oppiaineen sisällä toteutettavaksi. Lisäksi teemakurssit ja integroivat kurssit lisäävät oppiaineiden välistä yhteistyötä opettajien kesken.  Valmennuksen aikaisista kokeiluista voi lukea lisää täältä: https://blog.edu.turku.fi/ydintaidot/2018/06/tiimioppimisen-pedagogiikkaa-kaytannossa/

Opettajat kokivat koulutuksen annin mm. näin:

MK-N: ”Sain syvemmän ymmärryksen siitä, miten uuden opsin sisältöä voi toteuttaa koulussa samalla kun oma ajatusmaailma avartui.

MS: ”Koulutus auttoi sisäistämään uuden opsin tavoitteita ja sisältöjä, antoi paljon uutta virtaa tehdä asioita ihan uudella tavalla, ei vain parannella jo olemassa olevia toimintatapoja. Tunnen olevani varmempi ja parempi opettaja, kun olen osannut roolittaa itseni uudelleen. Koulutus myös ”pakotti” tutustumaan kirjallisuuteen, mitä muuten en olisi lukenut, ja lukukokemukset olivat pääsääntöisesti todella antoisia. Siitä iso plussa. Ja että sai aikaa jakaa ajatuksia muiden innokkaiden kanssa sekä tutustua todella mahtaviin tyyppeihin.

IP: ”Onneksi valmennusryhmämme kanssa on sovittu yhteinen tapaaminen elokuulle. Ilman vertaistukea kukaan ei jaksa! Valmennus antoi uutta virtaa ja motivaatiota kehittää työtään!”

HF: ”Valmennus antoi inspiraatiota ja uusia ajatuksia työhön. Siitä oli hyötyä ja se vastasi tarpeisiini. Parasta antia valmennuksessa oli, että oli kunnolla aikaa puhua eri aineiden opettajien kanssa. Sai uusia, freesejä näkökulmia. Valmista ei ehkä vielä tullut, ajatusten työstämistä vielä tarvitaan. Jakson aikana kokeilussani huomasin, että raskaan ryhmän kanssa tai raskassoutuisen asian voikin heittää toisin päin: voi antaa vastuun opiskelijoille. Tämä muutti luokan ilmapiirin: oli ihana katsoa, kun oppilaat tekivät töitä! Heillä oli kaikki apu, kaikki materiaali saatavilla, minä autoin ja katsoin, kun opiskelijat tekivät töitä, enkä stressannut. Kieliopin opetin, muut asiat tekivät itse.”

E-GS: ”Koulutuksen alussa olin utelias ja aluksi tarkkailijan ja kuuntelijan roolissa. Kun tutustuimme paremmin, aihe ja ryhmä alkoi viedä mennessään. Vastuun antamisessa opiskelijoille on vaikeaa irti päästäminen. Alussa ei uskalla päästää irti, mutta se PITÄÄ tehdä, jotta vastuun siirto onnistuu. Irti päästäminen pitää tehdä tietenkin suunnitellusti, ”ideoita syöttäen”. Ope antaa raamit, päämäärän ja tavoitteet, mutta se, mitä ja miten ne päämäärät saavutetaan, on opiskelijoiden vapaasti valittavissa. Ope puuttuu mm. turvallisuuteen ja tilanteen hallintaan (ratkaisee esim. ongelmia, joita tulee vastaan). Ope myös tsemppaa ja antaa palautetta tiimille koko ajan. Tähän irti päästämiseen ja opiskelijoiden vastuuttamiseen sain rohkeuden tämän Opettajuuden päivitysvalmennuksen kautta: sain teorian, vertaistuen ja rohkeuden tehdä omia kokeiluja. Pitää vain oppia luottamaan prosessiin!”

Koontia opettajan roolista tiimin luotsaajana. Kuva: Johanna Levola-Lyytinen

Irma Pilto ja Eva-Greta Snäll

Tiimioppimisen pedagogiikkaa käytännössä

Turun Lyseon lukion terveystiedon ja liikunnan oppitunneilla pyrin kehittämään opetuskokeilujen kautta tiimioppimisen pedagogiikkaa käytännössä. Toteutin tiimityöskentelyä keväällä 2018 seuraavilla kursseilla: LI4 Liikuntaa yhdessä, TO3 Ensiapu ja turvallisuus, TE1 Terveyden perusteet ja TE2 Ihminen, ympäristö ja terveys. Jakamisen arvoisiksi ideoiksi ja kokemuksiksi nousivat opetuskokeiluista ryhmätentti ja vertaisopetus.

Ryhmätentti

Tavoitteena oli, että myös tentti olisi oppimistilanne. Tavoitteena oli edistää opiskelijan oppimista vertaistuen avulla. Tehtävät oli laadittu niin, että ne herättivät keskustelua, edellyttivät väitteiden perustelemista sekä yhteistä pohdintaa. Hyödynsin esimerkiksi vanhoja yo-tehtäviä ja näistä haastavampia, eli jokeritehtäviä. Ryhmätentissä opiskelijat saivat ratkaista tehtävät pienryhmissä tai pareittain. Ryhmät sai itse valita. Opiskelijat tarkastivat toistensa vastaukset pisteytysmallien avulla. Opettaja tarkisti lopuksi pisteytykset.

Ensimmäisessä tentissä kaikilla oli samat tehtävät ratkaistavanaan ensiapuun liittyen ja he tarkistivat vastaavan tehtävän kuin olivat itsekin ratkaisseet. Toisessa tentissä tehtävät arvottiin liittyen kansansairauksiin, siten että kaikilla piti olla valmius vastata mihin vain aihealueen tehtävään. Jokainen pari myös pisteytti eri tehtävän kuin itse oli ratkaissut. Kännykkää, tietokonetta tai kirjaa ei saanut käyttää apuna.

Opiskelijat antoivat ryhmätentistä hyvää palautetta. He kokivat, että he olivat oppineet enemmän kuin tavallisessa kokeessa, koska he saivat keskustella vastauksista yhdessä. Toinen opiskelija tiesi jotain ja toinen taas jotain lisää, jolloin vastaukset täydentyivät yhdeksi kokonaisuudeksi. Tekstit olivat myös johdonmukaisia ja jäsentely oli kunnossa, koska he olivat joutuneet todellakin pohtimaan kokonaisuutta ennen kuin kirjoittivat vastaukset.

Opiskelijoilla tapahtui myös syvällisempää oppimista vastausten pisteyttämisessä. Tällöin tehtävään piti syventyä tarkemmin ja pohtia miksi toisen ryhmän vastaukset olivat oikein tai väärin ja mitä tehtävään vielä olisi pitänyt täydentää. Samalla he oppivat oivaltamaan, mitä omassa vastaamisessa pitäisi ottaa huomioon jatkossa. Opiskelijat vaikuttivat hyvin motivoituneilta, koska kyseessä oli koetilanne. He olivat vastaanottavaisia tiedon omaksumiselle.

Kurssilla oli lisäksi aikaisemmin kirjoitettu kaksi arvioitavaa koe-esseetä. Ryhmätentin vastaus täydensi kokonaisarvosanaa TE1 Terveyden perusteet -kurssilla. Opiskelijat eivät koetilanteessa edes kysyneet, kuinka suuri painoarvo ryhmätentin pisteillä olisi kokonaisarvosanaan. Siitä huolimatta he olivat motivoituneita ja keskittyneitä tehtävään. Toisessa ryhmätentissä koetulos oli hyväksytty tai hylätty -periaatteella, koska Ensiapu- ja turvallisuus -kurssi arvioitiin suoritusmerkinnällä.

Vertaisopetus

Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta–.” (OPS, Liikunta, LI4 Liikuntaa yhdessä)

Kurssin toteutuksena opiskelijat ohjasivat pareittain lajiohjauksen valitsemastaan lajista muulle ryhmälle. He saivat itse valita työparinsa, liikuntapaikan ja mahdolliset liikuntavälineet.

Aloitimme kurssin suunnittelun tutustumalla ja keskustelemalla: Minkälainen liikkujatyyppi minä olen? Missä lajissa olen hyvä? Mitä lajeja haluaisit opettaa toisille? Mitä lajeja haluaisin oppia? Miten saisimme koulun muita opiskelijoita liikkumaan koulupäivän aikana? Opiskelijat keräsivät isolle paperille kirjoittaen kaikki lajit, joita he opettavat kurssilla toisilleen. Myös välituntiliikunta nousi esille muiden opiskelijoiden aktivointiin liittyen.

Kurssi toteutettiin lajiohjausten toiveiden mukaisesti. Opettajalle piti toimittaa suunnitelma ennen pidettävää tuntia ja muokata sitä vielä ohjeiden mukaisesti. Tunnin lopuksi oli yhteinen palautekeskustelu ringissä. Jokainen sai kertoa kokemukset ja antaa palautetta tunnista. Opettaja antoi palautetta ohjausvastuussa oleville opiskelijoille tunnin jälkeen. Opettajan rooli oli toimia mahdollistajana, ohjata opiskelijoita oikeaan suuntaan ja luoda turvallinen oppimisympäristö.

Opiskelijat saivat hyödyntää omaa osaamistaan. Sisältöihin valikoituivat opiskelijoiden vahvuuksien perusteella jalkapallo, futsal, lentopallo, koripallo, salibandy, tennis, paritanssi, potkunyrkkeily ja pelit & leikit ja kinball. Lisäksi kurssilla oli japanilainen vaihto-opiskelija, joten osa opiskelijoista ohjasi tunnin englanniksi.

Opiskelijat olivat motivoituneita ja oppivat ottamaan vastuuta. Kaikki jaksoivat harjoitella harjoituksia tavallista pidempään ja ihan tavallisistakin asioista tuli yllättävän hauskaa yhdessä. Tämän seurauksena oppimista tapahtui enemmän, jolloin liikkumisesta tuli vieläkin mukavampaa, kun taidot kehittyivät. Opiskelijat myös syvensivät taitojaan, koska he olivat erityisen vastaanottavaisia vertaispalautteelle. Opiskelijat oppivat arvostamaan ja kunnioittamaan toisiaan vieläkin paremmin, sillä jokaiselle tuli vuorollaan vastuu ohjata lajikokeilu. He myös oppivat reflektoinnin taitoja kurssin loppua kohden, sillä palautekeskustelut pidettiin säännöllisesti joka tunnin lopussa. Pikku hiljaa palaute muuttui syvällisemmäksi, kun rohkeus keskusteluun kasvoi. Vertaisopetus onnistui paremmin kuin olisi uskonut eikä opettajan varasuunnitelmia juuri tarvittu.

Lopputyönä opiskelijat ohjasivat liikuntatuokion välitunnilla muille koulun opiskelijoille. Opiskelijat olivat saaneet kurssin aikana valmiuksia ja rohkeutta liikuttaa myös koulun muita opiskelijoita. Vapaaehtoiset osallistujat toivoivat välituntiliikuntaa järjestettävän jatkossakin.

Tulevaisuudessa voisi toteuttaa esim. liikuntatutor- kurssin, joka sisältäisi välituntiliikunnan ohjaamista lukion aikana. Opiskelijoille on tulevaisuudessa hyötyä liikuntaohjauskokemuksesta mahdollisissa jatko-opintojen pääsykokeissa sekä valmennustöissä.

Pääsimme yhdessä opetussuunnitelman tavoitteisiin täydellisesti. Kurssilla toteutuivat autonomia, yhteenkuuluvuuden tunne ja onnistumisen kokemukset. Suurin muutos aikaisempaan oli vapauden ja vastuun lisääminen opiskelijoille. Opettajana olin ylpeä opiskelijoista ja onnellinen heidän puolestaan, että he onnistuivat siinä, mihin uskoin heidän pystyvän.

Opiskelijat ohjasivat ammattimaisen futsal tunnin.
Opiskelija ohjasi leikkimielisiä kinball- sovelluksia. Tunnilla vallitsi iloinen ja vapautunut ilmapiiri.

 

Opintoretki Espooseen 2.5.2018

Pikkubussillinen lukioiden opettajia ja rehtoreita suuntasi 2.5.2018 opintoretkelle Espooseen. Retkellä oli kaksi kohdetta.

Aamupäivällä vierailimme Microsoftin pääkonttorilla Espoon Keilalahdessa. Agendalla oli tutustua yrityksen moderniin työkulttuuriin ja keskustella siitä, millaisia taitoja työelämässä nykyään tarvitaan. Microsoftin oppilaitostiimin Marianna Halonen kertoi, kuinka työkulttuuri ei ole aikaan ja paikkaan sidottu, vaan perustuu asetettuihin tavoitteisiin ja niihin pääsemiseen. Kun työnteko ei raamitu tiettyyn tilaan tai kellonaikaan, työntekijältä vaaditaan mm. oman työajan hallintaa ja organisointikykyä, ydintaidoista tuttua itseohjautuvuutta siis. Pääsimme myös tutustumaan hienoihin monitilatoimistoihin, jotka mahdollistavat erilaiset työnteon tarpeet joustavasti.

Vierailulla Microsoftilla, Marianna Halonen alustaa.

Päivän toinen retkikohde oli Pohjois-Tapiolan lukio, joka toimii Otaniemen kampusalueella, samassa kiinteistössä Aalto-yliopiston kanssa. Lukio on siirtynyt tilohin viime syksynä. Vaikka muutostyöt entisistä toimistotiloista lukiotoimintaa varten pidettiin mahdollisimman maltillisena, kiinteistön 3. ja 4. kerrokseen oli saatu hyvin toimivan tuntuinen, valoisa ja yhteisöllisyyttä tukeva toimintaympäristö. Osa oppitunneista pidetään toisissa lähialueen kiinteistöissä. Lukio tekee yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa paitsi tilojen, myös toiminnan osalta.  Opiskelijoita kannustetaan omaan aktiivisuuteen ja heille annetaan vastuuta mm. erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Opiskelijoista oli lähtenyt mm. ajatus pitää viikoittaisia lunch talkeja, jossa kutsuttu vieras puhuu lukiolaisille yhteisessä kahvioaulassa – korokkeella, joka sekin on opiskelijoiden itsensä rakentama.

Kiitämme mielenkiintoisesta päivästä Microsoftin Mariannaa sekä lukion rehtori Sinikka Luomaa! Jatketaan yhteistyötä.

TVT – opetiimit

Ytimessä ydintaidot hanke: Yhteisöllisen tvt:n käytön toimintamallit

Turun Lyseon lukio: Hanna Nieminen, Eva-Greta Snäll, Minna Stormi

Projektin tavoitteena on kerätä yhteen toimivia sähköisiä opetusmenetelmiä, joiden ensisijainen tarkoitus on tukea oppimista sekä lisätä opiskelijan aktiivisuutta, motivaatiota ja itseohjautuvuutta. Opetiimimme koostuu oppiainerajat ylittävästi reaaliaineiden opettajista. Yhteinen päämäärämme on koota yhteen toimivia, oppiaineisiimme soveltuvia ja oppimisen ydintaitoja kehittäviä työskentelytapoja.

Yhteisöllisen tvt:n käytön taustalla on ajatus vuorovaikutteisen oppimismenetelmän painottamisesta. Vuorovaikutuksen merkitys osana syväsuuntautunutta oppimista on yksi tutkimusten mukaan tärkeimmistä ulottuvuuksista. Vuorovaikutteisessa tvt:n käytössä yhdistyvät myös opiskeltavan aineen soveltaminen ja kertaus.

Ajatuksemme on tuoda tvt-menetelmät testaamisen välineistä konkreettiseksi osaksi oppimista. Opiskelustrategioiden harjoittelua tukevia sekä soveltamista ja kertaamista edistäviä digivälineitä esittelemme taulukossa, johon on listattu hyödyllisiksi kokemamme menetelmät sekä opiskelijan että opettajan näkökulmasta.

Tavoitteet

Opiskelijan monipuolisten digitaalisten työtapojen harjoitteleminen ja opiskelutaitojen kehittäminen

Ydintaidot

 • Opiskelutaitojen kehittäminen
 • Lukutaidon kehittäminen
 • Kokonaisuuksien hahmottaminen
 • Ajattelun kehittäminen
 • Oppimisen syventäminen vuorovaikutuksen avulla

Toteutus

Ensimmäisessä tapaamisessa helmikuussa keräsimme listan digitaalisista välineistä, joita haluaisimme kokeilla opetuksessa. Näitä ovat esimerkiksi sähköiset alustat, laitteet ja erilaiset oppimista tukevat ohjelmat.

Maalis- ja huhtikuun aikana kokeilimme eri ohjelmia opetuksessa reaaliaineissa (yhteiskuntaoppi, historia ja terveystieto). Oppitunneilla oli myös usein mukana toinen opettaja, joka oli palkattu toisen hankkeen kautta tukemaan opiskelijan ydintaitojen oppimista. Hän tuki ja ohjasi opiskelijoita tuntityöskentelyssä.

Huhtikuussa ideoimme, kävimme yhdessä pedagogisia keskusteluja ja jaoimme kokemuksia sekä keräsimme taulukossa olevan yhteenvedon.

Projekti herätti opetiimiä ajattelemaan ja suunnittelemaan opetusta uudella tavalla. Yhteistyössä innostus tarttui ja oli mielenkiintoista huomata, että toteutimme itse opetiiminä prosessikirjoittamista, jonka aikana tuotimme uusia ideoita ja muokkasimme niitä taas seuraavassa tapaamisessa. Lopputuotoksena kokosimme kaikista käytetyistä menetelmistä havainnollistavan koonnin, josta voisi olla apua muille opettajille.

Käytännön keinoja opiskelijan oppimisen tukemiseen 

Ohjelmat ja oppimisalustat 

 

Opiskelijan oppimistekniikan ja omien tvt-taitojen kehittäminen ja sisällönhallinnan kehittäminen  Opiskelijoideyhteisöllisyys  Opettajan aikasuunnittelu ja tvt:n hyödyt  
Äänipalaute  

Turnitinilla 

 • Osaa käydä kuuntelemassa palautteen ja hyödyntämään sen opiskelussa. 
 • Motivoi opiskelijaa etsimään palautteen, uutuuden viehätys, henkilökohtaisempi palaute.  
 
 • Nopeuttaa palautteen antoa, vaihtelua kirjalliseen palautteeseen. 
Quizlet live – kisa 

 

 • Helppo kerrata esim. käsitteitä 
 • voi kerrata myös kotona linkin avulla 

 

 • Pohtiminen ryhmässä, ohjelman valitsemat ryhmät, aktivoiva ja motivoiva, jokaisella on tärkeä rooli, ei vapaamatkustajia.  

 

 • Käsitteiden kirjoittaminen vaatii aikaa, helposti toistettava 
Powtoon – video-ohjelma 
 • Opiskelija oppii tekemään opetusvideoita.  
 • Tehdyt videot voidaan tallentaa esim. kurssialustalle OneNoteen ja niiden avulla voi kerrata opittavaa asiaa. 

 

 • Yhdessä tekeminen syventää oppimista ja vertaistuki lisääntyy.  
 • Edellyttää tutustumista ja harjoittelua. Jatkamme ohjelmaan tutustumista jatkossa.  

 

Abitin sovellusten harjoittelu  Opiskelija oppii käyttämään abitin sovelluksia 

 • Calc: taulukon avulla graafisten esitysten luominen 
 • Draw: piirrä nuolia diagrammiin ja kerro selitykset 
 • Writer: tekstin laatiminen, taulukointi, käsitekartan luominen 
 • Ocular-ohjelma: aineiston alleviivaus 
 • Kuvankäsittely-ohjelmat 
 • Kuvien tallennukset ja liittämiset vastaukseen 
 • Abikursseilla erityisen tärkeää 

 

 • Kaverin auttaminen ja avun pyytäminen 
 • ”apuopettajien” hyödyntäminen 
 • Edellyttää tehtävän laatimisen/ koepankin keräämisen, toistettavissa uudelleen  
Notebookin hyödyntäminen laajemmin: 

Sisältökirjasto, yhteistyötila ja opiskelijan oma työkirja 

 

 • Office 365 – työkalujen hyödyntäminen opiskelussa 
 • Viittaustekniikka 
 • Aineistojen sisällöllinen käsittely digitaalisesti  
 • Kokonaisuuksien hahmottaminen 
 • Alleviivaus 
 • Tärkeimpien käsitteiden löytäminen 
 • Syiden ja seurauksien löytäminen eri väreillä 
 • Opiskelijat voivat keskustella keskustelutilassa, jos he työskentelevät toisistaan erillään. 
 • Kaikki kurssinmateriaalit yhdessä paikassa edistää kokonaisuuden hahmottamista ja poissaolijatkin saavat tuntimateriaalit 
 • Edistää opiskelijan itseohjautuvuutta ja itsearviointia. 

 

 • Yhdessä tekeminen syventää oppimista ja vertaistuki lisääntyy. 
 • Opiskelijat keräävät tietoa yhdessä ja tuottavat tuotoksia yhdessä. 
 • Vertaisarviointi, materiaalin jakaminen ja keskustelualue opiskelijoille.  
 • Kukaan ei jää ulkopuolelle, koska jokainen kuuluu ryhmään. 

 

 

Hyödyt:  

 • Reaaliaikainen opiskelijan työskentelyn seuraaminen 
 • Jatkuvan henkilökohtaisen ja tiimin arvioinnin ja palautteen antaminen sähköisesti. Mahdollistaa myös opiskelijan kannustamisen kurssin aikana.   
 • Alleviivataan tärkeimmät asiat tai syy-seuraussuhteet (ennen kirjasta tai monisteesta) 
 • Alleviivataan sähköisesti eri väreillä esim. ydinkäsitteet, vastaukset kysymyksiin, syy-seuraussuhteet 
 • Värit auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia paremmin 
 • Muokattavuus 
 • Yhteistyötilassa yhdessä tekeminen ja muille jakamine 
 • Nettilinkkien ja kyselyiden jakaminen ovat helpommin toteutettavissa 

 

Teams 
 • Opiskelijan on helpompi hahmottaa kurssi kokonaisuudessa.  
 • Yhdellä alustalla on käytettävissä useita eri työkaluja tai ohjelmistoja helppokäyttöisemmin.  
 • Notebook on upotettuna teams alustaan. Ks. Notebookin hyödyt. 
 • Sama kuin Notebookissa 
 • Opettaja pystyy yhdistämään samassa työtilassa monta eri toimintoa (Notebookin ominaisuudet, forms-kyselyt, linkit, keskustelualue, tehtävien palautukset aikarajalla)  
 • Word2016 versiolla on mahdollista antaa palaute esim. alleviivaamalla, piirtämällä tai kirjoittamalla. 
 • Nettilinkkien ja kyselyiden jakaminen ovat helpommin toteutettavissa 

 

 

Kahoot 

 

 • Tuntikysely 
 • kertaus 

 

 • Team mode, yhdessä oppiminen ja kertaaminen 
 • Vaatii opettajalta kysymysten suunnittelun oppimisen edistämiseksi (tavoitteet, johdonmukaisuus, keskeiset sisällöt, kokonaisuudet, järkevien väärien kysymystenkin miettiminen) 
Digikirja 
 • Kuuntelutoiminto tukee auditiivisesti oppivaa opiskelijaa 
 • Kertaavia digitehtäviä, joihin opiskelijaa saa heti oikean vastauksen 
 • Paljon linkkejä lisämateriaaleihin: oppimista syventävää ja soveltavaa 
 
 • Paljon lisä- ja digimateriaalia syventämiseen ja kertaamiseen. 
 • Digitaalisen materiaalin avulla pystytään havainnollistamaan ja konkretisoimaan opittavia sisältöjä paremmin (esim. kaavion, kuvien yksityiskohtaisemmin selittäminen)  

Teknologiatyöpaja yläkoululaisille

Kerttulin lukio järjesti 28.2.2018 neljä tuntia kestävän teknologiatyöpajan kaikille kiinnostuneille pääkirjaston Studiossa.

Työpajaan oli kutsuttu tutustumaan oppilaita opettajineen Turun yläkouluista, mutta se oli samalla avoin aivan kaikille kiinnostuneille kirjaston asiakkaille.

Työpajassa pääsei kokeilemaan 3D-tulostamista kynillä, Drone-koptereiden taitorataa, robottipallokilpailua sekä kolmiulotteista taiteilua HTC-virtuaalilasien ja Google TiltBrusin avulla.

Yläkoululaiset, heidän opettajansa ja kirjaston satunnaiset kävijät osallistuivat innokkaasti päivän kokeiluihin ja opiskelijoillamme oli täysi työ ohjata innokasta väkeä teknologiakokeiluissa.

Tapahtumasta toivottiin vuosittaista ja saimme vanhemmilta myös ohjeita järjestää vastaavaa opiskelijoidemme huoltajille – laitetaan milenkiinnolla pohdintaan…