Työelämätaidot tutuksi ryhmän avulla

Miksi työelämätaitoja opitaan ryhmän avulla? Miten ryhmä voi hyötyä toistensa osaamisesta?

Kun työelämäkursseja lähdettiin toteuttamaan turkulaisissa pilottilukiossa, yhtenä tekijänä kulki ohjaajajohtoisen opetuksen lisäksi myös ryhmässä tapahtuva oppiminen. Nykyajan työelämässä toimitaan usein erilaisissa tiimeissä. Siksi kurssien aikana tehtiin yksilöharjoitteiden lisäksi pari- ja ryhmätehtäviä. Ajatuksena oli hyödyntää niiden opiskelijoiden kokemuksia työelämästä, joilla työelämäkokemusta on jo kertynyt ja jakaa osaamista niille, joilla työkokemusta on vähän tai ei ollenkaan

Kurssin alkuun ryhmäläiset tutustuvat toisiinsa ja opettajaan/ohjaajaan. Ryhmäyttämisessä on tärkeää, että ohjaaja on itse mukana ryhmäyttämisprosessissa ja tekee harjoitteita, jotka kokee itselleen luonteviksi. Oleellista on ryhmän jäsenten keskinäinen tunteminen, vuorovaikutus ja luottamus. Ryhmäytyminen alkaa siitä, kun ryhmän jäsenet oppivat tuntemaan toisensa mahdollisimman hyvin. Se on edellytys kannustavan oppimisympäristön syntymiselle. Pitempi kurssi luo tähän paremmat edellytykset, mutta jo lyhyen kurssin aikana ehditään tutustumaan toisiin. Tavoitteena on käynnistää prosessi, jossa tuntemaan oppiminen, turvallisuuden kokeminen ja luottamuksellinen ilmapiiri mahdollistavat ryhmässä avoimempaa omien ajatusten ja tunteiden ilmaisua.

Ryhmämuotoisia harjoitteita voidaan tehdä kurssin alussa, mutta myös muiden oppituntien aikana. Ryhmän avulla voidaan rakentaa yhteishenkeä opiskelijoiden välille ja luoda yhdessä erilaisia keinoja kurssin aiheiden käsittelyyn. Toimiva ryhmä pystyykin hyödyntämään voimavarojaan koko ryhmän toiminnan eteenpäin viemiseksi. Harjoituksia voidaan valita sen mukaan mitä taitoa halutaan ryhmän kanssa harjoitella ja kehittää.

Ryhmäytysharjoitteita >>

Lukion työelämäkursseista kerätyistä palautteista kävi ilmi, että nuoret toivoivat kurssin asioita käsiteltävän pienryhmissä, sillä niiden kautta nousee helpommin keskustelua kurssin aiheista. Ison porukan kanssa harvoin rohkaistutaan kysymään tai kommentoimaan kurssin aiheita, vaikka sanottavaa olisikin. Lisäksi ryhmäharjoitteita on helpompi tehdä, kun ryhmäläiset tutustuvat toisiinsa heti alusta alkaen. Usein kuitenkin helposti ajaudutaan ryhmätöihin kaverin kanssa, mutta välillä on hedelmällisempää sekoittaa porukkaa ja keskustella myös muiden kuin omien kavereiden kanssa. Ohjaajan on käytettävä keinoja, joilla voi edistää opiskelijoiden tutustumista ja luottamuksen kasvamista toisiinsa. Sellaisia on muun muassa erilaiset tutustumisleikit ja luottamusharjoitteet.