Digitutorit Lyseon lukiossa

Lukion uusien alkavien tietotekniikan peruskurssi on nyt takana. Kaikki Turun Lyseon lukion ykköset, 117 opiskelijaa, saivat puolikkaan kurssin suoritettua. Kurssilla hyödynnettiin Moodlen kurssialustaa, johon oli koottu perusasiat, jotka jokaisen kaupungin lukioissa opiskelevat lukiolaisen olisi hyvä tietää ja osata. Jokainen uusi lyseolainen osaa käyttää Wilmaa, Moodlea, Office365:n ohjelmistoja sekä joitakin ilmaisia käsitekartta- ja visailuohjelmia.

Kurssi toteutettiin 1. jaksolla, siis heti opintojen alkuvaiheessa. Mukana olivat auttamassa keväällä valitut, uudet digitutorit. Tässä heidän ajatuksiaan kurssin jälkeen:

Hieman jännitti, miten opiskelijoiden auttaminen tunnilla sujuu, mutta hommaan tottui nopeasti. Opiskelijat osasivat hommat hienosti, kunhan ohjeet olivat selvät. Kysymyksiin ei ollut vaikea vastata, kunhan oli itsekin kärryillä siitä, missä mennään. Kurssista oli epäilemättä hyötyä kaikille.

Alussa oppilaat tarvitsivat apua tutustuessaan heille uusiin alueisiin, (Office365 ja Moodle), myöhemmin apua tarvittiin ohjeiden selvennyksessä. Apua tarvitsivat paljon myös ne, joilla olivat omat laitteet mukanaan, ja kun jokin ohjelma tai muu ei toiminut niillä. Jotkut oppilaat pärjäsivät itsenäisesti koko ajan, toiset olivat riippuvaisempia avusta ja myös digitutorien tarjoamasta henkisestä tuesta.

Tuntien ohjeet olivat useammalla sivulla Moodlessa, ja aiheuttivat hämmennystä, eli niiden uudelleenjärjestelemistä voisi harkita. Digitutorien määrää tunnilla voisi ehkä pienentää tai tunteja jakaa, koska harvemmin oli tarvetta molemmille tunnilla avustamassa olleille digitutoreille yhtä aikaa. Padien käyttöä ei harjoiteltu, mutta ehkä kaikki sitten osasivat ne jo. Edistyneille oppilaille olisi voinut olla tarjolla lisää tekemistä, tai enemmän syventymistä aiheeseen. Kaikille hyviä koulupäiviä!

Terveisin digitutorit Samuli, Tomi, Mortti ja Ronja

Kurssialustana käytetty Moodle toimi hyvänä alustana siksi, että kurssi oli rakennettu sinne koko kaupungin tasolla, kaikille lukioille hyödynnettäväksi samanlaisena. Toisaalta samalla alustalla oli osio, jossa oli lisäksi koulukohtaisia ohjeita ja kurssin tuntiohjeet. Tehtäviä oli sijoitettuna kahteen eri osioon ja se vaikeutti joidenkin opiskelijoiden kohdalla tehtävien hahmottamista. Lisäksi tehtäviä palautettiin kaikille luotuun omaan kansioon Office365:n OneDriveen. Monen eri uuden työkalun käytön hallinta oli aluksi muutamille opiskelijoille vaikeaa.

Digitutoreista oli valtavasti apua. Opettajan aika ei olisi riittänyt kaikkien auttamiseksi yhtä nopeasti. Digitutoreilla oli myös paljon tietotaitoa esim. omien koneiden käytöstä ja ohjelmista. Monelle uudelle ykköselle oma tietokone oli aivan uusi, eikä sitä osattu ilman kurssia vielä oikeastaan edes käyttää. Jatkossa opettajan ja digitutoreiden yhteispalavereita pitäisi pitää enemmän ja kurssin tuntisisältöjä voisi laatia yhdessä digitutoreiden kanssa. Nyt aikataulu oli kovin tiukka, eikä ohjaukselliseen puoleen ollut riittävästi aikaa.

Kurssin ideana oli toiminnallisuus eli asiat opittiin tehtävien ja omien kokeilujen kautta. Osa oli nopeampia kuin toiset ja seuraavalle vuodelle lisätehtävien teettäminen nopeammille onkin varmasti järkevää. Pääasia kuitenkin toteutui, eli kaikki osaavat perusasiat ja kynnys tarttua tietokoneeseen on huomattavasti matalampi. Kurssiarviointikyselyssä palaute oli erittäin positiivinen, kurssi oli tarpeellinen ja hyödyllinen sekä digitutorit avuliaita ja osaavia!

Kiitos digitutoreille!

Kurssin opettaja Minna Stormi

Lyseon lukion digitutortoiminta käynnistyi

Turun Lyseon lukion digitutorhanke käynnistettiin huhtikuun alussa kahden opettajan suunnittelupalaverilla, jossa määriteltiin kurssille tavoitteet, sisältö ja työtavat sekä päätettiin opiskelijoiden valintakriteereistä. Lukiossa on jo useiden vuosien ajan pidetty kaikille uusille 1. vuositason opiskelijoille puolikkaan kurssin laajuinen perehdytys lukiossa tarvittaviin TVT-taitoihin. Digitutortoiminta haluttiin sitoa erityisesti tähän ykkösten kurssiin.

Kurssiseloste (OPS)

Digitutor toimii lukiossa erityisesti toisten opiskelijoiden tukena kaikkiin TVT-asioihin liittyvissä kysymyksissä. Tarvittaessa digitutor voi opastaa myös opettajia.

Sisältö

Digitutorkurssi muodostuu toisaalta tutoriksi valittavien saamasta perehdytyksestä tehtävään, toisaalta käytännön tukitoiminnasta. Tukitoiminta voi olla verkon välityksellä tapahtuvaa neuvontaa, välituntipäivystystä tai oppitunneilla annettavaa tukea. Kurssilla korostuu muiden huomioon ottaminen ja tehtävien vastuullinen hoitaminen.

Tavoitteet

Tavoitteena on, että kurssille osallistuva opiskelija saa kokemusta toisten auttamisesta, tuo esiin omia vahvuuksiaan ja kasvattaa itsetuntemustaan. Hän harjoituttaa ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitojaan ja voi toiminnallaan vaikuttaa opiskeluyhteisönsä hyvinvointiin. Samalla opiskelija vahvistaa omaa osaamistaan eri sovellusten ja laitteiden peruskäytössä ja syventää TVT-taitojaan. Digitutorien keskinäinen tuki mahdollistaa vertaisoppimisen kurssille osallistuvien kesken.

Työtavat ja arviointi

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista digitutorkoulutukseen ja toimimista määrätyissä digitutortehtävissä. Digitutor pitää sähköistä kirjaa toteutuneista työtunneista ja niiden sisällöstä. Kurssin kokonaistyömäärä on noin 38h.

Kurssista saa suoritusmerkinnän ja kirjallisen todistuksen digitutorina toimimisesta.

Opiskelijoille lähetettiin tiedote tulevasta kurssista ja ilmoittautumiset pyydettiin sähköisesti.

Kurssille valikoitui lopulta neljä innostunutta 1. vuositason opiskelijaa. Määrän katsottiin olevan ensimmäiseksi kerraksi sopiva.

kuva_digitutorEnsimmäinen tapaaminen oli koko päivän koulutus TOP-keskuksessa 28.4.2015. Kouluttajana oli Microsoftin kumppani Growflow ja aiheena OneNoten työpöytäversio. Kurssille osallistuivat Lyseosta sekä ohjaavat opettajat että digitutoropiskelijat. Lyseossa on lukuvuonna 2014-2015 käytetty jo verrattain paljon Office365:n tarjoamaa selainversiota OneNotesta. Opiskelijoilla oli siis hyvät pohjatiedot asiaan. Päivän aikana he saivat paljon hyödyllisiä uusia vinkkejä OneNoten käyttöön ja pystyivät helposti vertailemaan työpöytäversiota ja selainversiota keskenään. Kurssin tavoitteena oli lisäksi antaa opiskelijoille valmiuksia opastaa muita OneNoten käyttöön.

 

Toisella tapaamiskerralla opiskelijat kävivät läpi heille 1. vuoden syksyllä opetettua TVT-materiaalia poimien sisällöstä itselleen vielä epäselviä kohtia ja erityisen hyödylliseksi kokemiaan asioita. Muistiinpanot kerättiin yhteistoiminnallisesti OneNoteen. Näiden huomioiden pohjalta ohjaajat pitävät vielä toukokuussa ennen koulun loppumista yhden koulutuskerran, jossa vaikeita asioita käydään läpi. Samalla täsmennetään tulevan syksyn digitutortoimintaa.

Syksyllä opiskelijoiden on tarkoitus osallistua pareittain ykkösten AT1-perehdytyskursseille apuopettajina. Kukin on jättänyt omaan lukujärjestykseensä yhden palkin tyhjäksi tätä tarkoitusta varten. Lisäksi suunnitteille on välituntipäivystys.

Palaamme syksyllä asiaan!