Satu-ope

Toiminnallisia tehtäviä alkuopetukseen

Satataulu

Filed under: Yleinen — Tarumaija Aalto at 4:13 pm on sunnuntai, toukokuu 29, 2016

Teh-tä-vä 8.

Kuin-ka pal-jon on 70 vä-hem-män kuin 79?

Voit käyt-tää a-pu-na sa-ta-tau-lu-a sei-näl-lä.

Mer-kit-se vas-ta-us 8. koh-dal-le vas-ta-us-pa-pe-riin.

Punnitaan

Filed under: Yleinen — Tarumaija Aalto at 4:10 pm on sunnuntai, toukokuu 29, 2016

Teh-tä-vä 1

Kuin-ka mon-ta nal-le-a pai-naa yh-tä pal-jon kuin ki-rah-vi?

Pun-nit-se vaa-al-la.

 

Kir-joi-ta vas-ta-us 1. koh-dal-le.

Pekka, Pentti ja Matti

Filed under: Yleinen — Tarumaija Aalto at 4:05 pm on sunnuntai, toukokuu 29, 2016

Tehtävä 2.

Lai-ta Pek-ka, Pent-ti ja Mat-ti oi-ke-aan jär-jes-tyk-seen vih-jei-den a-vul-la.

 

  1. Mat-ti on pie-nem-pi kuin Pek-ka.
  2. Pe-kal-la on sil-mä-la-sit.
  3. Pek-ka on kes-kel-lä.
  4. Pent-ti sei-soo Pe-kan oi-ke-al-la puo-lel-la.

 

Kään-nä oi-ke-as-sa jär-jes-tyk-ses-sä o-le-vat ku-vat. Mi-kä nu-me-ro lu-kee ta-ka-na?

Kir-joi-ta lu-ku 2. koh-dal-le.

Ollin ongelma

Filed under: Yleinen — Tarumaija Aalto at 4:02 pm on sunnuntai, toukokuu 29, 2016

Teh-tä-vä 5.

 

Ol-li las-ki teh-tä-vi-ä ko-to-na. Hän on tai-ta-va las-ki-ja. Mi-kä teh-tä-vis-tä kui-ten-kin me-ni vää-rin?

 

2+2=4

13-6=6

7+5=12

2+8=10

 

Mer-kit-se vää-rän las-kun vas-ta-us 5. koh-dal-le.

 

 

Narutehtävä

Filed under: Yleinen — Tarumaija Aalto at 3:57 pm on sunnuntai, toukokuu 29, 2016

Teh-tä-vä 6.

 

Lai-ta na-rut ris-tiin. Min-kä nu-me-ron koh-dal-le ris-ti tu-lee?

 

Mer-kit-se nu-me-ro 6. koh-dal-le teh-tä-vä-pa-pe-riin.

Karttatehtävä

Filed under: Yleinen — Tarumaija Aalto at 3:53 pm on sunnuntai, toukokuu 29, 2016

Teh-tä-vä 7.

 

Kuin-ka pit-kä mat-ka on Tu-rus-ta Hel-sin-kiin?

Mit-taa vii-voit-ti-mel-la.

 

Mer-kit-se vas-ta-us koh-taan 7. vas-ta-us-pa-pe-riin.

Fibonaccin lukujono

Filed under: Yleinen — Tarumaija Aalto at 3:46 pm on sunnuntai, toukokuu 29, 2016

Teh-tä-vä 3.

Fi-bo-nac-cin lu-ku-jo-nos-sa las-ke-taan yh-teen ka-ksi e-del-lis-tä lu-ku-a, ja näin saa-daan seu-raa-va lu-ku.

Mikä on seuraava luku?

0 1 1 2 3 5 __

Kir-joi-ta vas-ta-us 3. koh-dal-le.