Kasvatuskumppanuus

’’Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Lapsen vanhemman ja muun huoltajan tulee turvata lapselle tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi siten kuin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/1983) säädetään. (lähde: Lastensuojelulaki 417/2007, 2§)’’

Kasvatuskumppanuus on eri osapuolten tasavertaista vuorovaikutusta ja yhdessä toimimista, jossa vanhemman ja päiväkodin kasvattajien erilainen asiantuntemus ja tietämys yhdistyvät. Molemminpuolinen luottamus, avoimuus, kuunteleminen ja aito kiinnostus lapsen asioihin luovat pohjan hyvälle yhteistyölle. Lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa varhainen puuttuminen ja huolen puheeksi ottaminen on äärettömän tärkeää.

Kasvatuskumppanuuden kolmio

Kasvatuskumppanuuden kolmio (lähde: kuva KasKu-koulutuksesta)