Mitä rakentaminen allianssimallilla tarkoittaa?

Taustaa

Rakentamisen rooli kansantalouden kannalta on äärimmäisen tärkeä.  Kiinteistö ja rakennusalan yhdessä on arvioitu työllistävän jopa yli 500 000 ihmistä.  Ala vastaa neljäsosasta kansantuotetta ja rakennettu ympäristö muodostaa lähes 75 % kansallisvarallisuudestamme.  Suuri osa rakennushankkeista toteutetaan julkisella rahalla, joten hankkeiden edullinen toteuttaminen säästää veronmaksajien rahoja

Rakennusalalla on paljon haasteita

Alaan usein yhdistetään huono yhteistyökykyisyys, konfliktit, riidat ja asiakkaiden sekä loppukäyttäjien tarpeiden huomiotta jättäminen.  Rakennusala ei ole myöskään tunnettu innovatiivisuudestaan. Alalla on joitakin ominaispiirteitä, jotka tekevät innovaatioiden kehittämisestä vaikeaa. Rakennusprojektit vaativat useiden eri alojen osaamista, jolloin kokonaisuuden kehittäminen on erittäin hankalaa.

Näihin haasteisiin vastaamiseksi on kehitetty allianssimalli, joka sopii erityisesti suurten ja monimutkaisten hankkeiden toteutukseen.  Allianssiurakka on määritelty seuraavasti:  ”Allianssiurakka on hankkeen keskeisten toimijoiden väliseen, kaikille yhteiseen sopimukseen perustuva hankkeen toteutusmuoto, jossa osapuolet vastaavat toteutettavan projektin suunnittelusta ja rakentamisesta yhdessä yhteisellä organisaatiolla, ja jossa toimijat jakavat projektiin liittyviä sekä positiivisia että negatiivisia riskejä sekä noudattavat tiedon avoimuuden periaatteita kiinteää yhteistyötä tavoitellen.”

… siis kolme merkittävää tekijää: yhteinen sopimus, organisaatio ja riskit. Allianssi koostuu aina tilaajasta, käyttäjästä ja palveluntuottajista.  Allianssin yhteiset tekijät: (sopimus, organisaatio ja riskit) saavat aikaan suuremman sitoutumisen projektiin verrattuna perinteisiin toteutusmuotoihin. Allianssissa sitoutuminen projektiin on yhteistä, kun tyypillisesti rakennushankkeissa sitoutuminen on jaettua.Yhteisen organisaation, tavoitteiden ja riskien jakaminen johtavat hankkeen parhaaksi ajatteluun oman taloudellisen tuloksen maksimoimisen sijaan. Itse asiassa allianssisopimus pyritään laatimaan siten, että hankkeen parhaaksi ajatteleminen johtaa myös parhaaseen taloudelliseen tulokseen palveluntuottajien osalta.

Alliansseissa vallitsee asenne, jossa virheisiin ei etsitä syyllisiä, vaan ongelmat ratkotaan yhdessä ajattelemalla projektin parasta.

Allianssimalli luo erinomaiset edellytykset innovoida. Hankkeet toteutetaan siten, että asiantuntijat työskentelevät yhdessä, informaatio on avointa ja asiantuntijat kokevat tilaajan olevan aktiivisesti läsnä hankkeessa

Merkittävä ero yhteistyöhön perustuvilla (allianssi) sopimuksilla verrattuna tavallisiin on suhtautuminen muutostilanteisiin. Yhteistyöhön perustuvissa (allianssi) malleissa katsotaan eteenpäin, kuinka ongelma ratkaistaan, kun perinteisen mallin mukaan molemmat katsovat taaksepäin mitä on aikaisemmin sovittu.

Olennaisen tärkeää on, että rakennusliikkeet ovat innostuneesti lähteneet mukaan tähän uuteen toteutusmalliin, jolle tosiasiasiassa on ollut jo pitkään kysyntää niin tilaajan kuin palveluntuottajienkin puolelta.

Vihdoin ollaan konkreettisesti samalla puolella pöytää. 

Reino Pöyhönen, rakennuttajainsinööri, Turun kaupunki