Perusopetuksen usein kysytyt kysymykset

E F P T U V

Tätä sivua päivitetään sitä mukaa, kun kouluilta tulee kysymyksiä. Haluatko jonkin vielä listaamattoman ohjeen sivulle? Ota siinä tapauksessa yhteyttä Paulaan (paula.gestranius(at)turku.fi)

Erityisopettaja samanaikaisopetuksessa – miten merkitään Wilmaan?

Jos erityisopettaja on samanaikaisopetuksessa luokassa, miten merkitään annettu ohjaustuki Wilmaan?
Tähän ei ole vedenpitävää vastausta, mutta KEROn ehdotus on seuraavanlainen: Samanaikaisopetus kannattaa merkitä niille oppilaille erityisopettajan antamana tukena, joilla on oppimissuunnitelma, tai joille on juuri tehty pedagoginen arvio/selvitys. Muille luokan oppilaille kyseisen merkinnän tekeminen on vähemmän arvokasta.

Formatiivinen arviointi

Mitä tarkoittaa formatiivinen arviointi? Pitääkö opettajan arvioida kutakin oppilasta teknistä työkalua hyödyntäen tietyin väliajoin?
Formatiivisen, eli opintojen aikaisen, osana päivittäistä opetusta ja työskentelyä tapahtuvan arvioinnin ja ohjaavan palautteen muoto on koulujen toimintakulttuurissa itsenäisesti ratkaistava asia. OPS ei määritä, mitä välinettä opintojen aikaiseen, ohjaavaan arviointiin pitäisi käyttää tai miten usein sitä pitää tehdä. Ruutuvihko käy yhtä hyvin kuin tekninen apuvälinekin. OPS (luku 6.4.1. Arviointi lukuvuoden aikana) kuvaa, millaisia asioita opettajan tulisi ottaa huomioon formatiivista arviointia tehdessään ja ohjaavaa palautetta antaessaan.

Pedagogisten selvitysten aikataulut

Mitkä ovat pedagogisten selvitysten aikataulut koskien nivelvaiheita ja muita luokkia?
Tämä vaihtelee hieman vuosittain, mutta hyvä ohjenuora on, että selvitykset toimitetaan mahdollisimman nopesti, jotta tieto palvelee kaikkia opettajia.

Päättäjäispäivät

Mikä on päättäjäispäivien pituus? Mitä päättäjäispäivään kuuluu?
Päättäjäispäivät ovat Turussa vähintään kahden tunnin mittaisia. Jokaisena koulupäivänä (myös päättäjäispäivänä) oppilaalle tarjotaan ateria.

Teemapäivät

Mikä on teemapäivien pituus? Mitä, jos oppilas joutuu teemapäivän vuoksi olemaan poissa esim. etäopetuksesta?
Teemapäivät Turussa ovat vähintään neljän tunnin mittaisia. Jos oppilaalla olisi sinä viikonpäivänä tavallisesti yli neljän tunnin koulupäivä, koulu voi vapauttaa hänet yli menevistä tunneista. Toisaalta jos jonkun koulupäivä normaalisti olisi vain kaksi oppituntia, se teemapäivänä kuitenkin on samat vähintään neljä tuntia kuin muillakin. Teemapäivien vuoksi väliin jääviä tunteja (esim. katsomusaineiden etäopetus) ei myöhemmin järjestetä uudelleen. Mikäli oppilas on muun koulun järjestämästä opetuksesta poissa teemapäivän takia, tulee ko. opettajalle ilmoittaa etukäteen oppilaan poissaolosta. Ks. myös kohta ”Päättäjäispäivät”

Tilastointipäivä

Mitkä ovat päivämäärät tilastointiin?
Tilastointitiedot toimitetaan Turussa 20.9. joka vuosi.

Työkierto

Mitä voin tehdä, jos haluan vaihtaa toisen opettajan kanssa työpaikkaa määräajaksi?
Opettaja, joka haluaa työkiertoon, etsii kollegan, joka haluaisi vaihtaa paikkaa kanssaan. Jos molempien esimiehet puoltavat ratkaisua, voidaan vaihto toteuttaa esimerkiksi siten, että opettajat hakevat virkavapaata omasta työstään, ja vastaanottavan koulun rehtori palkkaa siirtyvän opettajan pois lähtijän sijaiseksi.

Ulkomaille väliaikaisesti muuttava oppilas

Mikä on koulun vastuu, jos oppilas muuttaa väliaikaisesti ulkomaille?

OPH:n vastaus 3.11.2017:
”Oppilaan ulkomailla oleskelun aikana koululla ei ole mitään velvoitteita seurata oppivelvollisuuden toteutumista tai tarjota tukea. Koulun olisi hyvä kirjoittaa erotodistus oppilaalle. Erotodistuksesta saa tietoa oppilaan opiskelemista oppiaineista ja arvioinnista. Koulu voi halutessaan antaa oppilaalle esim. oppikirjoja mukaan.

Huoltajien on hyvä olla koulun rehtoriin yhteydessä poissaolosta ja sopia, kuinka oppilas suorittaa vuosiluokan oppimäärät oppilaan palatessa takaisin kouluun. Ulkomaisesta koulusta on tärkeää pyytää koulun opetussuunnitelma sekä todistus oppilaan suorittamista oppiaineista, kun perhe muuttaa takaisin Suomeen.

Suomen kielen taitoa voi ylläpitää esimerkiksi Kansanvalistusseuran ylläpitämässä Etäkoulu Kulkurissa.

Opetushallituksen verkkosivuilta löytyy myös ohjeita ulkomaille muuttaville perheille ja sieltä palaaville.”

Varjostaminen

Miten toimin, jos haluan kehittää omaa osaamistani varjostamalla jotakin toista opettajaa tai rehtoria?
Ohjeet varjostamiseen ja muuhun oman osaamisen kehittämiseen löytyvät Paussista omalta sivultaan.