Sähköinen portfolio fysiikassa ja kemiassa

Sähköinen portfolio fysiikassa ja kemiassa

Sähköisen portfolion tarkoituksena on toimia oppilaan osallistamiskeinona ja reflektointivälineenä. Kohderyhmänä ovat kaikki 7. ja 8.luokkien oppilaat koko lukuvuoden ajan.

Tällä tavalla oppilas ymmärtää paremmin päivittäisen toiminnan merkityksen, oppii asettamaan itsellensä tavoitteita ja samalla hänen tietotekniset taitonsa kasvavat. Oppilastyöt saavat aivan uuden merkityksen, kun oppilaat kirjoittavat havaintonsa ja päätelmänsä opettajan nähtäväksi. Oleellinen osa portfoliota on oman työskentelyn arviointi jokaisen oppitunnin lopuksi esimerkiksi opettajan laatimaan taulukkopohjaan.

Portfolion luominen

Opettajan on helppo rakentaa portfolio esimerkiksi Class Notebook-ohjelmalla. Luomisvaiheessa opettajan kannattaa miettiä tarkasti, millaiset kansiot oppilaille haluaa. Oletuskansiot kannattaa heti aluksi korvata opettajan haluamilla kansioilla. Koulussamme jokainen opettajalla on rakentanut sähköisestä portfoliosta omanlaisensa, mutta perusajatus on kaikissa sama.

Kuvassa esimerkkinä kemian ryhmälle on luodut kansiot: Monisteet, Oppilastyöt, Vihko ja Oppimispäiväkirja. Monisteet-kansiota opettaja on käyttänyt jakaakseen oppilaille tehtävämonisteita (myös poissaolleilla on mahdollisuus näin saada monisteiden tieto tai tehtävät ennen seuraavaa tuntia) sekä ohjeita Phet-simulaatioiden tekemistä varten. Simulaatioiden tekemisestä on kirjattu ylös ohjeen yhteyteen esim. vastaukset opettajan esittämiin kysymyksiin tai pelien tulokset. Kansiossa Oppilastyöt opettaja on jakanut oppilaille ohjeen oppilastyön tekemiseen. Ohjeeseen on mahdollista lisätä linkki esim. oppilastyön tekemistä tukevaa videomateriaalia varten. Vihkoa oppilaat ovat voineet käyttää muistiinpanoja varten, mutta myös paperinen vihko on ollut ryhmällä käytössä. Oppimispäiväkirjaan oppilaat ovat kirjoittaneet lyhyesti tunnin sisällön ja arvioineet omaa oppimistaan. Tavoitteena on kirjata ylös opitut asiat ja itselle sekä opettajalle tieto asioiden kertaamistarpeesta.

Simulaatiot ja oppilastyöt

Portfoliossa hyvä puoli on, että suoritukset säilyvät koko oppilaan yläkouluajan tallessa ja niitä pääsee tarkastelemaan niin opettaja kuin oppilas itsekin. Sähköiseen portfolioon voi yhdistää moninaisia työtapoja, joista tässä esitellään muutamia. Fysiikassa ja kemiassa voi tehdä esimerkiksi harjoitustyösimulaatioita sivustolta https://phet.colorado.edu/fi/, josta alla olevassa kuvassa esimerkit.

Oppilaat ovat pitäneet simulaatiotyöskentelystä ja kokeneet kysymyksiin vastaamisen mielekkäänä lähestymistapana uuteen asiaan.

Oppilastyöraporttien kirjoittamisessa voi käyttää hyväksi mm. valokuvausta ja kuvan käsittelyä sekä taulukkolaskentaa.

Alla olevassa kuvassa on ote 8-luokkalaisen oppilaan kemian oppilastyön (Metallioksidin vesiliuos) ohjeesta ja työn perusteella tehdyistä muistiinpanoista.

Tämä työohje (Metallioksidin vesiliuos) on word-tiedosto, joka jaettiin oppilaiden portfolioon tiedostotulosteena. Tiedostotulosteen heikkoutena on se, että tulostetta ei saa kiinnitettyä oppilaan portfolioon. Tämän seurauksena tulosteeseen suoraan lisätyt oppilaan tulokset ja päätelmät eivät välttämättä ole oikeissa kohdissa. Opettajan kannattaakin harkita, mitä asioita ja miten oppilaan tulee tiedostotulosteeseen kirjata.

Vieressä olevaan pdf-muotoiseen tiedostotulosteeseen oppilas lisäsi mittaustulokset piirtämällä, sillä näppäimistöllä oli vaikeaa kohdistaa lukuja oikeisiin kohtiin.

Edelliseen oppilastyöohjeeseen (Metallioksidin vesiliuos) opettaja lisäsi OneNoten omalla tekstinkäsittelyohjelmalla valmiit taulukot, joihin oppilaat pystyivät kirjaamaan työssä tehdyt havainnot ja päätelmät. Oppilaat voi ohjeistaa tekemään taulukot myös itse. Oppilaille on mahdollista antaa hyvinkin rajatut ja vaiheistetut työohjeet tai oppilaille voi antaa vapautta ja vastuuta muokata omanlaisensa oppilastyöraportti.
Oppilastyöohjeet voi kirjoittaa myös suoraan OneNoteen, jolloin oppilas pääsee helposti kirjoittamaan ja lisäämään kuvia sekä kuvaajia suoraan annettuun ohjeeseen.
Opettaja näkee oppilaan portfolioon tekemät lisäykset värillisellä palkilla reunustettuna. Samalla opettaja voi lisätä oppilaan työhön kommentteja tai ohjeistaa virheiden korjaamisessa.

Kuvassa on osa oppilaan tekemää oppilastyöraporttia epämetallioksidin ja veden reaktiosta. Raportin kirjoittamisessa oppilaan tekstintuotto kehittyy ja opettaja pystyy helposti ilman paperipinoa tarkistamaan käsitteiden käytön osaamista ja esseenkin laadintaa. Virheelliset kohdat voi maalata tai niiden tekstin väriä vaihtaa. Kuvilla OPPILAS voi osoittaa työn tehdyksi ja niiden avulla oppilas myös muistaa työn paremmin. Raporttiin voi palata kokeeseen harjoitellessa ja se pysyy tallessa.

Kaavojen kirjoittaminen kaavaeditorilla

Oppilaat ovat harjoitelleet kaavaeditorin käyttöä sekä kemian reaktioyhtälöiden että fysiikan laskuharjoituksissa. Eri osioiden laskumonisteet säilyvät tallessa ratkaisuineen esimerkiksi oppilaalle luodussa Laskumonisteet -kansiossa.

Oppilaan työn seuraaminen

Opettaja voi seurata kunkin oppilaan edistymistä kätevästi Arvioi opiskelijan työ -työkalulla. Oppilaat ovat olleet kiinnostuneita opettajan ratkaisuihin antamasta palautteesta ja käyneet korjaamassa ratkaisuissa esiintyneitä virheitään. Oppilas huomaa lasku- ja kirjoitustaitonsa kehittymisen verratessaan uudempia ratkaisujaan ensimmäisiin harjoituksiin:

Opettajien yhteistyö

Olemme keränneet oppilastyöohjeita ja monisteita opettajien yhteiseen Class Notebook- muistikirjaan. Kaikilla opettajilla on näin käytössään toistensa hyväksi havaittuja tehtäviä oppilaille. Samalla opettajan työmäärä ohjeiden laadinnassa vähenee. Jokainen opettaja lisää uudet materiaalinsa kaikkien käyttöön ja jokainen pystyy jakamaan valitsemansa materiaalit omille opetusryhmilleen.

Janne Maunu, Janette Johansson, Jaana Malin, Laura Mikkola ja Roope Kurkijärvi