Ryhmätyön tekeminen Baiboard-sovelluksella

Tavoitteena oli tutustua ja harjoitella ryhmätyön tekemistä iPadilla. Oppiaineena oli 4. luokan ympäristöoppi, josta ryhmätöiden aiheiksi valittiin Pohjoismaat ja Baltian maat- jakso. Ryhmätyöt tehtiin Baiboard 3 – sovelluksella, joka oli ennestään oppilaille vieras.
Projektin alussa jokainen oppilas teki omista ennakkotiedoistaan käsitekartan. Käsitekartta tehtiin Popplet Lite – sovelluksella. Tämän jälkeen opettaja jakoi jokaiselle ryhmälle maan ja lyhyet ohjeet siitä, mitä ryhmätyön piti vähintään sisältää. Jokaisessa ryhmässä oli puheenjohtaja, joka aloitti ryhmätyön Baiboardilla ja jakoi sen muille oppilaille numerokoodin avulla. Oppilaat etsivät tietoa ryhmätöihin oppikirjasta ja internetistä. Tekstin lisäksi ryhmätöihin lisätiin kuvia ja karttoja, moni ryhmä teki myös Popplet-sovelluksella käsitekartan ryhmätyöhön mukaan.
Opettaja seurasi ryhmätöiden etenemistä luokkahuonetyöskentelyn lisäksi Baiboardin kautta (kaikki työt oli jaettu myös opettajan kanssa). Opettaja kirjasi kommentteja suoraan ryhmätöihin. Lisäksi puolivälissä projektia opettaja antoi jokaiselle ryhmälle suullisen palautteen siitä, mitä pitää vielä lisätä/poistaa/parantaa. Ryhmätöitä tehtiin pääasiassa koulussa (muutama innokas teki myös kotona). Projektin aikana oppilaat opiskelivat läksyjen muodossa muihin jakson maihin liittyvät kappaleet.

Jakson lopussa jokainen ryhmä esitteli oman työnsä muulle luokalle. Lisäksi jokainen oppilas täytti Forms-kyselyn, jossa arvioitiin ryhmäntyön tulosta, ryhmän toimintaa, omaa oppimista ja sovelluksen käyttöä. Kyselyn perusteella suurimman osan oppilaiden mielestä Baiboardin käyttäminen oli helppoa ja ryhmätöiden tekeminen sujui itseltään ja ryhmältään hyvin.
Opettajan silmillä katsottuna Baiboardin käytön oppiminen oli helppoa. Oppilaat eivät juuri tarvinneet apua sen käytössä. Sovellus toimi myös todella luotettavasti (tietoa ei mystisesti kadonnut, synkronointi iPadien välillä oli nopeaa jne). Yhdessä tekeminen vaatii oppilailta kehittyneitä ryhmätyötaitoja. Tässä projektissa suurimmat erot ryhmien välillä johtuivat juurikin ryhmätyön tekemisen haasteista. Kaikki oppilaat eivät olleet yhtä valmiita työskentelemään ryhmän eteen ja puhaltamaan yhteen hiileen. Riitatilanteessa Baiboardissa oli todella helppo tuhota toisen työ yhdellä klikkauksella. Näitä tilanteita selviteltiin oppilaiden kanssa muutaman kerran projektin aikana.

Elli Mansikkaniemi