Matka maapallon ympäri

Kuudennen luokan maantiedon projekti / Sirkku Alin / Puolalan koulu

Tavoitteet

Taidot:

 • Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita kokonaisuuksille ja työskennellä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. (T2)
 • Oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa tutkimusprosessin eri vaiheissa. (T11)
 • Oppilas osaa kuvata ympäristöä, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä käsitteillä ja omin sanoin. (T12)
 • Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä. (T14)

Sisältö:

Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan (S3)

 • Perustiedot ja käsitys maailmankartasta (maanosat, valtameret, esimerkkivaltioita maanosista)
 • Maapallon kulttuurit eri maanosissa
 • Karttataidot
 • Geomedia (ajankohtaiset uutiset, tilastot)

Ympäristön tutkiminen (S4)

 • Tutkiminen, keksiminen, ajatteleminen

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen (S6)

 • Kulttuurinen moninaisuus
 • Globaali vastuu

Tehtävänkuvaus

 • Projekti toteutetaan parityönä.
 • Oppilaspari suunnittelee matkan maapallon ympäri.
 • Heidän tulee vierailla eri maanosissa (ei Eurooppa).
 • Jokaisesta maanosasta kumpikin oppilas valitsee yhden valtion (molemmat valitsevat eri valtiot), jossa vierailevat. Näin valtioita kertyy 5+5 eli yhteensä kymmenen valtiota matkan aikana.
 • Kumpikin oppilas kirjoittaa matkapäiväkirjaa valitsemistaan valtioista.
 • Projektin aluksi kukin oppilas asettaa tavoitteet työlleen opettajan laatiman lomakkeen avulla.

Toteutus

Sisältö:

 • Perusinfo valtiosta
 • Matkapäiväkirjamainen esittely kohteesta/kohteista (tekstiä, kuvia, video)
 • Ajankohtainen uutinen kohteesta
 • Linkkejä
 • Lähteet
 • Karttatyöskentely

Tekniikka:

 • Padlet (teksti, kuva, video) selaimella ja sovelluksena
 • Yksi sivu / pari
 • Kohteiden tiedot ja matkapäiväkirjakuvaus kerätään ’laatikoihin’ (1 laatikko/valtio)
 • Kuvankäsittelyä (PicCollage, Green Ink)
 • Karttatyöskentely monisteina

Esittely:

 • Jokainen seinä jaetaan Qr-koodilla toisten tutustuttavaksi
 • Jokainen pari tutustuu toisen parin tekemään Padlet-seinään ja tekee siitä vertaisarvioinnin opettajan laatiman lomakkeen avulla
 • Qr-koodi / seinä jaetaan myös huoltajille tutustuttavaksi esim. Seesawn kautta
 • Parit esittelevät Padlet-seinänsä valkokankaalle heijastettuna ryhmälle (esim. koko luokka)

Arviointi

 • Opettaja esittelee oppilaille projektin sisällön ja tavoitteet. Oppilaat laativat esittelyn perusteella tavoitteet työskentelylleen ja lopputulokselleen. Opettajan laatima lomake toimii tavoitteenasettelun tukena. Linkki tavoitteenasettelulomakkeeseen.
 • Työn valmistuttua oppilas tekee itsearvioinnin vertaamalla työprosessia ja lopputulosta projektin alussa tekemäänsä tavoitteenasetteluun. Opettajan laatima lomake toimii arvioinnin tukena. Linkki itsearviointilomakkeeseen.
 • Oppilaspari saa arvioitavakseen yhden toisen parin tekemän Padlet-seinän sisältämät matkapäiväkirjat. Opettajan laatima lomake toimii arvioinnin tukena. Linkki vertaisarviointilomakkeeseen.
 • Opettaja arvioi projektin aikana oppilaiden työprosessia sekä lopuksi oppilasparin Padlet-seinän sisältämät matkapäiväkirjat.

Loppuhuomiot projektista

 • Projekti muodostui lopulta laajemmaksi kuin mitä alun perin oli ollut ajatuksena. Edellä kuvattujen lisäksi oppilaat työstivät monistemuodossa olevia kartanlukutaitoihin liittyviä kieliluokkamateriaaleja. Toisaalta kaikki oppilaat eivät ehtineet valitsemiaan kuvia käsittelemään ’green screen’ –tekniikalla, vaan siihen ehtivät vain ne oppilaat, joiden työskentelytahti oli riittävän joutuisa.
 • Ajallisesti projektiin kului lopulta noin 20h (2-3 tunnin viikkovauhdilla). Tavoitteena oli saada projekti läpi kuudessa viikossa. Pieniä ajallisia viivästyksiä tuli siitä, että emme päässeet aina halutessamme tietokoneluokkaan matkapäiväkirjoja työstämään. Mielestäni paras tapa olisi raivata tämän tyyppiselle projektille reilusti aikaa muutaman viikon ajalle, jolloin oppilaat voisivat keskittyä työskentelyyn päivittäin. Se auttaisi pitämään työskentelytahdin ja tulokset tavoitteisiin nähden paremmin hallinnassa.
 • Oppilaat tekivät matkapäiväkirjoja Padlet-ohjelmalla todella mielellään. He suosivat selvästi selainpohjaista versiota eli halusivat työskennellä tietokoneella mobiilisovelluksen sijaan. Oppilaat kokivat Padletin käytön helpoksi ja monipuolisuutensa vuoksi kiinnostavaksi eikä varsinaisia teknisiä ongelmia projektin aikana havaittu.