Oppilasagentit koulun arjessa

Lue miten oppilasagentit ovat jalkautuneet syksyn mittaan Turun kouluihin. Disco idipsum -hankkeen avulla opettajat saivat hieman tukea toiminnalleen ja niinpä toiminta lähti hienosti käyntiin. Alla raportit toiminnasta mukana olleilta kouluilta.

Ilpoisten koulun oppilasagenttitoiminta syksy 2018

”Me Ilpoisten koulun oppilasagentit olemme 5.-6. luokkalaisia ja meitä on yhteensä 10 aktiivista. Kokoonnumme kouluajan ulkopuolelle vähintään 2h viikossa, jolloin suunnittelemme aikataulua, jaamme työtehtäviä, harjoittelemme uusia juttuja tai valmistaudumme tuleviin hommiin. Keikkoja on ollut mukavasti ja olemme säännöllisesti mainostaneet toimintaamme.”

Varaussysteemi:

Varaukset hoidetaan ohjaavan opettajan kautta, joka jakaa tehtäviä agenteille tasapuolisesti. Tehtävänannoissa huomioidaan agenttien toiveet, jotta tehtävät olisivat kaikille mielekkäitä.

Agentit ovat:

– Auttaneet opettajia TVT- asioissa ja toimineet apuopettajina esim. 1.- ja 2.- luokkalaisten TVT- tunneilla.
– Auttaneet toisia oppilaita TVT- ongelmissa esim. henkilökohtaisten päätelaitteiden kanssa. (iPadit, Win7- sekä Win10- koneet)
– Tehneet iPadien päivityksiä ja selvittäneet ongelmia.
– Olleet apuna iPadien käyttöönotoissa (4.lk)
– Kouluttaneet opettajia: erilaisten sovellusten opettaminen, Office365- käytön opastus (Sway, OneDrive ja jakaminen ym.)
– Olleet apuna TVT- välineiden käyttöönotoissa (Apple-TV, digikamerat, Sphero, drone ym.)
– Tehneet lisämateriaalia oppimisen tueksi: Kahoot!, Sway ym.
– Suunnitelleet toimintaa: sovellusten valinnat, niiden opettelu ja opettaminen oppilaille/ opettajille
– Osallistuneet Digi- polun sisällön suunnitteluun ja testaukseen
– Suunnitelleet ja toteuttaneet iPad- kerhotoimintaa suunnittelu ja toteutus 2h/vko
– Tehneet hankintaehdotuksia Rehtorille (TVT- välineistö)
– Kouluttamassa keväällä uusia oppilasagentteja

Oppilasagenttiryhmä on ollut todella innostunut ja aktiivinen. He ovat olleet monessa mukana ja tuoneet koulumme toimintaan paljon lisäarvoa. Yhtenä toimintamme lähtökohtana on ollut madaltaa opettajien ”TVT- kynnystä” tarjoamalle apua oppitunneille sekä koulutusta opettajille.
He ovat oppineet paljon uutta ja päässeet tutustumaan ohjaajan/asiantuntijan roolin. Tästä he ovat olleet todella iloisia ja motivoituneita.

Ohjaavat opettajat ovat kokeneet toiminnan mielekkääksi ja arkea helpottavaksi. Apua ja osaamista tarvitaan aina. Oppilaiden osallistaminen on tuonut korvaamatonta asiantuntijuutta koulumme arkeen. Tämän valjastaminen yhteiseen hyvään vaatii työtä, mutta saatu hyöty työmäärän nähden on suuri. Oppilaat eivät ole kokeneet työmäärää liian raskaaksi, vaan nauttivat saamastaan vastuusta.

Yt. Ohjaavat opettajat: Kimmo Nikkilä, Sameli Valkama

Kärsämäen koulun agenttitoiminta

Oppilasagenttitoiminnassa on ollut aktiivisesti mukana kuusi 6. luokan oppilasta ja neljä 5. luokan oppilasta. Agenttitoiminnan puitteissa on järjestetty toimintaa ja koulutusta 5.-6. luokkien agenteille muun muassa Micro:bitistä, Green screenistä ja Spherosta sekä muusta tekniikan käytöstä (ekoPC asennus). Oppilasagentteja on ohjattu antamalla muille oppilaille oppimistehtävä, kuten jonkin tietyn asian koodaaminen micro:bittiin tai videon tekeminen Green screenin ja iMovien avulla jne.

Kärsämäen koulun oppilasagenteilla on oma blogi, jonne kirjoittavat sekä opeagentti että oppilasagentit. Blogia kirjoittaessa tehdään itsearviointia sekä reflektoidaan omaa osaamista ja kouluttautumista ja mietitään, missä onnistuttiin ja mikä oli vaikeaa. Samalla jaetaan omaa osaamista eteenpäin.

Agentteja varataan kirjallisesti opeagentin kanssa sopimalla. Oppilasagenttikeikkoja tulee epätasaisen tasaisesti, mutta kuitenkin niin paljon, että kaikki oppilasagentit pääsevät toimiin. Yleensä oppilasagentit toimivat oppitunneilla pareittain tai isommassa porukassa, kuten neljän agentin joukkona.
Oppilaille agenttitoiminta on mielekästä ja motivoivaa toimintaa. Parhaat kokemuskommentit löytyvät blogista. https://blog.edu.turku.fi/karsamakioppilasagentit/

Opettajan näkökulmasta oppilasagenttitoiminta on antoisa lisä koulun arkeen. On myös ollut kivaa seurata, kuinka toiminta on lähtenyt pyörimään. Tulevaisuudelta odotamme myös lisää uusia ja kivoja kokemuksia. Alustavasti on ollut puhetta toisen koulun agenttioppilaiden vierailusta, jolloin voisimme opettaa heille oman koulumme vahvuuksia.

Marja Haastola

Cygnaeus Skola

Agentteja 6+5. Varaukset tapahtuvat ohjaavan opettajan kautta. Joskus äkillisissä tilanteissa oppilaiden kautta. Toimintaa on tehty tunnetuksi agenttien pitämissä aamunavauksissa ja agenttien luokkavierailujen avulla (henkilökohtaisesti luokasta luokkaan tiedotus)
Keväällä saimme hyvästellä edelliset OppilasAgentit, jotka kaikki siirtyivät yläasteelle. Syksyllä koulun alkaessa oli siis aika etsiä uusia OppilasAgentti-toiminnasta kiinnostuneita.
Uusia innokkaita agentteja oli helppo rekrytoida, sillä usealla oppilaalla on hyvät ja monipuoliset teknologiavalmiudet ja ennen kaikkea intoa auttaa muita. Tällä kertaa koulumme agentit ovat viidenneltä luokalta, joten kahden vuoden ura on mahdollinen!
Viime vuonna jouduimme enemmän markkinoimaan toimintaamme. Meillä oli valmiita kokonaisuuksia aiheena esim. Spherot, jotka toteutimme. Tällä kertaa teimme laajemman kartoituksen ja päädymme erilaisiin toimintamalleihin.
On luokkia, joissa OppilasAgentteja on mukana yhden viikkotunnin verran säännöllisesti. Toisissa luokissa käymme satunnaisesti esittelemässä esimerkiksi uusia ja hyödyllisiä sovelluksia. Meiltä toivotaan apua koodauksessa ja tavallistenkin sovellusten käyttämisessä esim. Green screen, animaation tekemisessä, editoinnissa jne.
OppilasAgentit toimivat myös yhteistyössä koulun Mediateamin kanssa. Kevään aikana on tarkoitus yhteistyönä toteuttaa mm. monikielinen koulun esittelyvideo.

Minna Muallim

Topeliuksen koulu

Oppilasagenttitoiminta aloitettiin Topeliuksen koulussa lukuvuonna 2017-2018. Alun alkaen agenttiryhmä muodostui silloisista 4.luokkalaisista (nykyiset 5.luokkalaiset) ja heitä oli alku vaiheessa mukana toiminnassa kuusi oppilasta ja yksi ohjaava opettaja. Syyslukukaudella 2018 oppilasagenttitoiminnan vetovastuu vaihtui opettajien keskuudessa ja toiminnan aloitus haki aluksi uudelleen muotoaan. Toiminta oli tässä välissä ehtinyt hieman hiipua ja sitä piti herätellä uudelleen eloon. Alku vaati siis erityisesti suunnittelua ja oppilaiden ohjaamista. Uuden ohjaavan opettajan lisäksi uusia agentteja otettiin tänä syksynä mukaan tähän osaavaan ryhmään 4.luokilta neljä kappaletta. Näin ollen agenttiryhmä koostuu 4-5-luokan oppilaista (oppilaita yhteensä 10).
Tänä syksynä itse agenttitoiminta polkaistiin liikkeelle oppilasagenttien yhteisellä infolla ja toiminnan ideoinnilla. Lisäksi tiedotimme opettajia toiminnan tarkoituksesta ja markkinoimme osaavan tiimin hyödyntämistä opetuksessa.

Oppilasagentteja varataan ohjaavan opettajan kautta, joka puolestaan lähettää luokkiin riittävän määrän aiheen hallitsevia agentteja. 4.luokan oppilasagentit ovat ohjanneet aluksi omalle luokalleen pädin perusasioita ja harjoitelleet tätä kautta sovitun aiheen opettamista sekä avustamista. Toistaiseksi keikkoja on agenteilla ollut jonkin verran, mutta agenttien mukaan toiminta voisi olla vieläkin aktiivisempaa.

Ohjaavana opettajana olen kokenut toiminnan positiiviseksi voimavaraksi. Oppilaat ovat todella taitavia pädien käyttäjiä ja toisinaan oppilasagentit opettavat myös minulle sovellusten käyttöä. Näin opettajan ei tarvitse itse hallita kaikkea, vaan voin rohkeasti kääntyä heidän puoleensa. Lapset nauttivat saadessaan opettaa opettajaa ja olla avustamassa tunneilla.
Jatkosuunnitelmissa pyrimme tarjoamaan opettajille vielä konkreettisemmin apua erilaisten sovellusten käyttöön, jotta kynnys tarttua agenttien apuun olisi vielä entistäkin matalampi. Toiminta on siis saatu koulussamme uudelleen käyntiin ja varmasti toimintakulttuuri vakiintuu pienin askelin.

Elina Heinonen

Digiagenttitoiminta Raunistulan koululla

Aloitimme Raunistulan koulun agenttitoiminnan pitämällä koulumme molemmille vitosluokille yhteisiä tunteja, jossa esittelimme digiagenttitoimintaa. Teimme pädeillä mm. koodausharjoituksia ja kerroimme mitä tulevilta digiagenteilta odotetaan ja minkälaista työ tulisi olemaan. Tuntien jälkeen kyselimme, kuinka paljon kiinnostuneita löytyy. Kiinnostus oli aluksi valtavaa. Pyysimme oppilaita tekemään työhakemukset, jonka perusteella valitsemme agentit. Valitsimme koululle yhteensä 9 agenttia. Vaatimuksena oli myös, että oppilaat pystyvät hoitamaan itsenäisesti kouluhommia, jotka agenttitoiminnan vuoksi jää hoitamatta. Agenteiksi valikoitui (onneksi) oppilaita, jotka tulevat hyvin toimeen muiden oppilaiden ja opettajienkin kanssa.
Agentit varataan koulumme opettajanhuoneesta löytyvästä listasta. Olemme pyytäneet varaukset viikkoa ennen tuntia, jotta olemme pystyneet tarvittaessa kouluttamaan agentteja tehtävään. Oppilailla on ollut sen jälkeen keikkaa viikoittain, välillä enemmän ja varsinkin nyt joulun lähestyessä vähän vähemmän, mutta joka viikko on ollut jotain. Olemme myös kokoontuneet useana perjantaina koulun jälkeen valmistautumaan seuraavan viikon tehtäviin ja opetelleet käyttämään uusia sovelluksia, joista arvioimme olevan hyötyä agentin työssä. Oppilaat ovat tykänneet agentin hommista ja esimerkiksi koulutuksien järjestäminen kouluajan ulkopuolella ei ole ollut oppilaille ongelma. Pikemminkin päinvastoin. Oppilaat ovat tulleet mielellään koulutustilaisuuksiin. Koulutustilaisuudet ovat olleet normaalia koulutoimintaa rennompia tapahtumia. Agenteilla on myös omat Yammer- sekä OneNote-ryhmänsä keskustelua ja ideoiden vaihtamista varten.
Opettajan näkökulmasta toiminta on ollut ainakin näin aluksi aikaa vievää, mutta toisaalta oikein mukavaa. On ollut hienoa huomata, kuinka agenteista on oikeasti apua muille opettajille ja kuinka oppilaat nauttivat tehtävästään. Oppilaiden kouluttaminen ja ohjaaminen vaatii aikaa ja resursseja ja omaa perehtymistäkin, mutta agenttien ohjaaminen on ollut mukavaa vaihtelua. Agenttitoimintaa olisi hienoa jatkaa, kun toiminnan perusteet on laadittu ja toiminta on lähtenyt hienosti käyntiin.

Oppilaiden kommentteja:
”Auttaminen on hauskaa!”
”Olen oppinut uusia ohjelmia.”
”Kun auttaa muita, oppii itsekin.”
”Olen oppinut, miten muita kannattaa neuvoa.”

Agenttien varauslista opettajanhuoneessa

Marko Kursi, Mikko Kuusisto

 

Oppilasagentit, Katariinan koulu


Katariinan koulun oppilasagentit valittiin yläkoulun oppilaista, luokilta 8. ja 9. Agentteja on yhteensä 6 oppilasta ja he toimivat aina pareittain käydessään luokissa. Olemme mainostaneet henkilökunnan kokouksissa agentteja koko kouluun, eli yhteiskouluna meillä on mahdollisuus hyödyntää heitä myös pienten oppilaiden avustamiseen. Tällöin myös agenteilla on ehkä pienempi kynnys aloittaa toimintansa ja toimia tutoreina.

Toistaiseksi varauksia ei ole vielä juurikaan tullut, mutta uskomme toiminnan lähtevän käyntiin pikkuhiljaa, kunhan opettajat vaan alkavat ymmärtämään tämän mahdollisuuden. Monet opettajat ovat jo kertoneet, että aikovat varata agentteja luokkiinsa. Tarkoituksena on myös järjestää yhteisiä kokoontumisia meidän ohjaavien opettajien ja agenttien kesken. Toiminnan on tarkoitus jatkua ja vahvistua vuoden 2019 puolella.

T: Ville Pajakkala & Leena Haukioja

 

Oppilasagenttitoimintaa Suikkilan koulussa


Olemme aloittaneet oppilasagenttitoiminnan tänä syksynä. Aktiiviseen ja taitavaan agenttiryhmäämme kuuluu tällä hetkellä seitsemän innokasta oppilasta. Nelli, Ella, Oliver, Jasmin, Janette, Martta ja Aura. Kaikki agentit ovat 4. luokkalaisia.

Opettaja kertoi että koulussamme tarvittaisiin oppilasagentteja. Kaikki halukkaat tekivät jonkinlaisen esittelyn itsestään ja taidoistaan ja siitä miksi juuri he sopisivat oppilasagenteiksi. Esittelyt oli tehty videoina, e-kirjoina, kirjeinä tai erilaisina esityksinä. Niiden perusteella valittiin agentit oppilasagenttiryhmään.

Aloitimme toiminnan ensin muutamalla kokouksella, joissa opettaja kertoi oppilasagenttitoiminnan ideasta ja joissa keskustelimme siitä, miltä toiminta meidän koulussamme tulevaisuudessa näyttäisi. Niiden jälkeen pidimme koko päivän kestäneen koulutuspäivän, joilloin teimme itsestämme ja toiminnastamme esittelyvideon, oppilasagenttipinssit itsellemme, liityimme Yammeriin oppilasagenttiryhmään, teimme muistiinpanoja, suunnittelimme tulevia tunteja ja söimme opettajan kanssa.

Kävimme kertomassa rehtorille toiminnastamme. Rehtori vaikutti innostuneelta ja halusi meidät heti opettamaan itselleen jotakin uutta ja saimme ensimmäisen agenttikeikkamme. Hän pyysi meidät myös heti omalle ekaluokan tunnilleen mukaan.

Kun olimme tehneet ensimmäiset keikkamme ja saaneet toimintamme alkuun, kävimme myös Teräsrautelan ja Suikkilan yhteisessä opettajien kokouksessa näyttämässä esittelyvideomme ja kertomassa toiminnastamme. Tilanne oli tosi jännittävä, mutta opettajien mielestä selvisimme hienosti. Saimme monta innokasta tulevaa asiakasta.

Olemme kartoittaneet osaamisemme, eli tehneet listat siitä mitä jo osaamme ja mitä haluamme oppia. Meillä kaikilla on erilaisia vahvuuksia, joten meitä voi tilata vähän erilaisiin tarkoituksiin. Jotkut ovat näppäriä pädien kanssa, osa taitavia videoiden tekemisessä, joku taas ratkaisee sotkuisimmankin johtopulman hetkessä. Olemme alkaneet koota erilaisia paketteja, joita voimme opettaa luokissa. Olemme myös kysyneet luokan opettajalta, mikä heillä on aiheena ja ehdottaneet siihen sopivaa tapaa opiskella asia diginä.
Oppilasagenttien kautta hoituu myös erilaisten laitteiden käyttökuntoon laittaminen. Johtoasiantuntijamme on jo kesyttänyt esimerkiksi ilmiöluokan temppuilevan videotykin johdot ja hänet on varattu itsenäisyysjuhlan ja joulujuhlan teknisen puolen järjestelyihin.


Pidämme myös kerran viikossa ruokavälitunneilla digiapuparkkia, johon oppilaat tai opettajat voivat tulla esimerkiksi vaikean päditehtävän, digiläksyn tai tallennusongelman kanssa kysymään apua.
Meillä on virallisia agenttikokouksia kerran viikossa tiistaisin. Kokoonnumme tarpeen mukaan muulloinkin pidempiin tai lyhyempiin kokouksiin. Kokouksissa suunnittelemme toimintaa, valmistelemme opetuspaketteja ja opiskelemme uusia juttuja, joita voimme opettaa muillekin.

Meitä saa varata tunneille suoraan meiltä tai opettajalta kysymällä. Se toimii hyvin, koska koulumme on niin pieni. Olemme yrittäneet mainostaa itseämme, ja olemmekin jo päässeet erilaisille keikoille. Keikkoja saisi olla enemmänkin.
Toivottavasti pääsemme pian agenttikeikoille kaikkiin koulumme luokkiin. Meitä on pyydetty käymään myös toiseen yksikköömme Teräsrautelaan.
Olemme auttaneet luokassa uusien sovellusten käyttöönotossa ja pädin ominaisuuksien paremmassa hyödyntämisessä. Olemme näyttäneet muille oppilaille, miten pädillä tehtävistä koulutöistä saa parempia, monipuolisempia ja näyttävämpiä. Monet ovat yllättyneet, mitä kaikkea pädillä voi saada aikaan.
Olemme tehneet yhdessä pädisäännöt.
Olemme liittyneet Yammerin Oppilasagentti-ryhmään. Olemme puhuneet, että olisi kiva jos siellä olisi enemmän keskustelua. Olisi myös hauska päästä tapaamaan muiden koulujen oppilasagentteja.

Olemme innoissamme ja ylpeitä aloittamastamme toiminnasta. Toivottavasti pääsemme jatkamaan sitä samaan malliin ensi vuonna. Aiomme palkita itsemme ahkerasta työstä vielä ennen joulua oppilasagenttien omilla pikkujouluilla.
”Oppilasagenttitoiminta on kivaa koska siellä voi tutustua eri ihmisiin ja on kiva opettaa muita.”
”Joskus ei jaksaisi välttämättä tulla jos esimerkiksi väsyttää, mutta aina on ollut tosi kivaa.”
”On tosi kiva auttaa toisia luokkia ja on tosi kiva olla oppilasagentti ja mä olin tosi innoissani silloin kun sain tietää että mä pääsen oppilasagentiksi.”
Liitteenä on tekemämme Oppilasagentti-video, jolla olemme mainostaneet itseämme opettajille.


Suikkilan oppilasagentit ja opettaja-agentti Pauliina Pyykkönen