Mikaelin koulun Jaana Hintikalta uutta tunnetaitojen opetusmateriaalia

Mikaelin koulun erityisluokanopettaja Jaana Hintikka väitteli kasvatustieteen tohtoriksi helmikuussa 2016. Väitöstutkimuksessaan hän tarkasteli 8-13-vuotiaiden oppilaiden tunne- ja itsesäätelytaitojen kehittymistä Aggression portaat –opetusohjelman avulla, jonka mukaisesti oppilaat saivat opetusta kolmen lukuvuoden ajan säännöllisesti ja johdonmukaisesti. Tutkimustulokset osoittavat, että oppilaat hyötyvä tunnetaitojen opettamisesta kyseisen opetusohjelman avulla. Esimerkiksi oppilaiden myönteiset tunnekokemukset lisääntyivät merkittävästi tutkimusjakson aikana, samoin väkivallan vastainen asenne. Lisäksi opetusohjelman mukaista opetusta saaneet oppilaat kokivat, että heillä oli keinoja itsensä rauhoittamiseksi ja rentouttamiseksi, päinvastoin kuin kontrolliryhmän oppilaat, joilla keinottomuuden kokemus sen sijaan lisääntyi.

Hintikka on kouluttanut Aggression portaat –opetusohjelmaan liittyen sekä opettajia että varhaiskasvattajia eri puolilla Suomea etenkin perusopetuksen opetussuunnitelman (elokuu 2016) sekä varhaiskasvatussuunnitelman (elokuu 2017) voimaantulon myötä. Niissä velvoitetaan aikaisempaa painokkaammin opettajat ja varhaiskasvattajat opettamaan lapsille tunne- ja vuorovaikutustaitoja.
Tammikuussa 2018 Hintikka julkaisi odotetun tunnetaitojen opetusmateriaalin, joka perustuu hänen väitöstutkimukseensa ja pitkäaikaiseen kokemukseen Aggression portaat –opetusohjelman toteuttamisesta käytännön opetustyössä. Opetusmateriaaliin kuuluu Aggression portaat –opetusohjelmaa tukeva Opettajan käsikirja valmiine tuntisuunnitelmavinkkeineen ja tehtävämonisteineen vuosiluokille 1-5. Lisäksi muita tunnetaitojen opetusmateriaaleja ovat Tunnekortit, Vahvuuskortit, Julistepaketti ja Arviointitaulukko, jossa on monistettavat ja väritettävät symbolit ja monistettavat hymiöarkit.

Toiveiden mukaan räätälöityjen tunnetaitokoulutusten lisäksi Hintikka valmistelee Aggression portaat –opetusohjelman soveltamista yläkoulujen käyttöön, joka tarkoittaa käytännössä koulutusta yläkoulujen opettajille ja sopivaa opetusmateriaalia tunnetaitojen opettamiseen. Lisäksi Hintikan on tarkoitus aloittaa syyslukukauden 2018 alussa väitöstutkimustaan syventävä ja laajentava Aggression portaat –opetusohjelman vaikuttavuuteen liittyvä tutkimus Turun yliopistolle.