RUOTSIN KIELIKYLPYLUOKAT

LYHYESTI
Ruotsin kielen osalta voidaan puhua täydellisestä kielikylvystä äidinkieleltään suomenkielisille oppilaille, koska luokanopettajan äidinkieli on ruotsi, jota hän käyttää kahden ensimmäisen vuoden aikana kaikissa aineissa ja kaikilla tunneilla 100 %:sti. Lukemaan ja kirjoittamaan opitaan ruotsiksi. Suomenkielinen osuus kasvaa kolmannelta luokalta lähtien 30 %:sta viidennen ja kuudennen luokan 50 %:iin. Äidinkielen ja muun suomenkielisen osuuden opettaa toinen, suomea äidinkielenään puhuva opettaja. Kielikylpyluokalle hakeminen tapahtuu kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Esiopetus ja 5-vuotiaiden kielikylpyryhmä ovat Kerttulin päivähoitoyksikössä. Hakumenettelyssä etusijalla ovat kielikylpypäiväkodissa ja -esikoulussa olleet oppilaat. Haku tapahtuu Wilman kautta. Tarvittaessa erillisiä hakulomakkeita saa koulusta.

YLEISTÄ KIELIKYLPYOPETUKSESTA
Toiminta sai alkunsa Kanadassa 60-luvulla. Kielikylpy toimii maissa, joissa on virallisia vähemmistökieliä. Suomessa sellainen on ruotsin kieli, jolla kielikylpyä meillä toteutetaan äidinkielenään suomea puhuville lapsille. Turussa kielikylpyopetus aloitetaan päiväkodissa 5-vuotiaana. Kielikylpy on osa myös esiopetusta ja jatkuu kielikylpyluokalla niin ala- kuin yläkoulussakin. Kielikylpymetodin päämääränä on hyvä toiminnallinen kaksikielisyys ja kielikylpy on väline monikielisyyteen. Turussa toteutetaan varhaista täydellistä kielikylpyä.

PERUSTEET
– kielikylpy on osa nykyaikaisen kunnan/ kaupungin opetussuunnitelmaa
– oppilaan ensikieli on paikkakunnan enemmistökieli
– kielikylpykieli on paikkakunnan vähemmistökieli
– opettaja ymmärtää paikkakunnan enemmistökieltä
– perusopetus toimii normaalissa päiväkoti- jakouluympäristössä joko osana kokonaisuutta tai omana
– yksikkönään opetus ei edellytä erityisresursseja

OPETUS
opetus on aktiivista toimintaa ja tarkoituksenmukaista kommunikointia
opetuksen alkaessa luodaan turvallisuus tiettyjen rutiininomaisten toimintojen avulla
sanojen ja ilmaisujen merkitystä täydennetään
ilmeillä, eleillä yms.
Integroitu opetus (teemat)tutustutaan kulttuuriin ja hyödynnetään kaksikielistä ympäristöä
työ ja leikkipisteiden avulla luodaan monipuolisia kielenkäyttötilanteita, jolloin sanasto laajenee luonnollisella tavalla
tutkimusprojekteja, joissa oppilaat vastaavat itse suunnittelusta ja toteutuksesta
käytetään runsaasti autenttista materiaalia

KIELIKYLPY SUOMESSA
Kielikylpy on kieltenomaksumismenetelmä, jota voidaan soveltaa useaan tilanteeseen. Varhaisessa täydellisessä kielikylvyssä:
otetaan huomioon oppilaiden oman kielen ja kulttuurin erityispiirteet
omaksuttavia kieliä käytetään opetuksen välineenä
päiväkodissa opettaja kommunikoi yksinomaan ruotsinkielellä
ala-asteen ensimmäisellä luokalla opetetaan 5 – 10 % äidinkielellä ja muu opetus tapahtuu varsinaisella kielikylpykielellä
kolmannesta luokasta lähtien 30 – 40 % opetetaan äidinkielellä
kuudennella luokalla ennen yläasteelle siirtymistä äidinkielen osuus on puolet ja lisäksi opiskellaan englantia.
jokaisella kielikylpyopettajalla on oppilaisiin nähden vain yksi kielellinen rooli
opettajat hallitsevat kielikylpykielen lisäksi toiminnallisesti lasten ensikielen
opettajat kykenevät kommunikoimaan tehokkaasti oppilaiden uudella kielellä sekä luokkahuoneessa että sen ulkopuolella
opettajilla on tarvittava erikoiskoulutus ja pätevyys toteuttaa kielikylpyä sen periaatteiden mukaisesti
sekä koulussa että yhteiskunnassa kiinnitetään huomiota käytössä oleviin kieliin ja niiden asemaan
hyödynnetään luonnollisen ympäristön kielitarjontaa vierailemalla teattereissa ja käymällä kirjastossa
Ruotsin kielikylpyopetus alkoi Suomessa vuonna 1987 ja se on vuosien aikana levinnyt lähinnä kaksikielisille paikkakunnille. Kielikylvyssä oppilaat saavuttavat aktiivisen ja monipuolisen taidon opiskelemissaan kielissä, laajan kielellisen tietoisuuden ja kynnyksettömän, ennakkoluulottoman asenteen vieraisiin kieliin, kulttuureihin ja ihmisiin. Kielikylpy soveltuu kaikille eli niin lahjakkaille kuin oppimisvaikeuksista kärsivillekin oppilaille. Ruotsin kielen kielikylvyssä on suhteellisen helposti saatavilla syntyperäisiä opettajia ja autenttista materiaalia. Suomen kaksikielisyyttä voidaan hyödyntää monipuolisesti.
TURKU JA KIELIKYLPY
Ruotsin kielikylpytoiminta alkoi päiväkodissa 80-luvun lopussa ja ensimmäinen kielikylpyluokka aloitti koulunsa syksyllä 1992. Kielikylpyopetus yläkoulussa alkoi varsinaisesti syksyllä 2000, jolloin ensimmäinen kokonainen luokka siirtyi Luostarivuoren kouluun.
Syksystä 2012 on kielikylpyoppilaiden polku ollut seuraava:
Kerttulin päivähoitoyksikössä toimii kaksi kielikylpyryhmää (5-vuotiaat ja 6-vuotiaat), joissa on vuosittain yhteensä lähes 50 lasta.
Luostarivuoren Martin yksikössä toimii kielikylvyn vuosiluokat 1. – 4.
Luostarivuoren Luostarinkadun yksikössä toimii kielikylvyn vuosiluokat 5. – 9.
Turku on kansainvälistyvä kulttuurikaupunki, jossa on vahvat kaksikieliset perinteet. Turulla on mahdollisuus kehittää kielikylpyä maan eturivissä ja pyrkiä niin esiopetuksessa, perusopetuksessa, opettajien koulutuksessa kuin alan tutkimuksessakin aktiiviseen edelläkävijän rooliin. Kielikylpy antaa nuorille erinomaisen pohjan jatkaa opintoja ja valmistua kansainvälisiin tehtäviin.

Turun kielikylpyvanhemmat ry tukee kaikin tavoin kielikylpytoimintaa ja pyrkii osaltaan aloitteiden tekijäksi niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.