Kirjallisuutta lukemiseen liittyen

Artikkelit:

 • Aerila, Juli-Anna; Kauppinen, Merja. 2020. Stories Make Readers : Enhancing the Use of Fictional Literature With Multilingual Students. In Neokleous, Georgios; Krulatz, Anna; Farrelly, Raichle (ed.) Handbook of Research on Cultivating Literacy in Diverse and Multilingual Classrooms. IGI Global.
 • Hiidenmaa, Pirjo. 2018. Suunvuoro, Virittäjä 2018 Vol. 122 (2)
 • Kauppinen, Merja;  Aerila, Juli-Anna. 2019. Luokanopettajien lukijuus ja sen merkitys oppilaiden lukuinnon kasvattamisessa ja kirjallisuudenopetuksen kehittämisessäTeoksessa M. Rautiainen & M. Tarnanen (toim.) Tutkimuksesta luokkahuoneisiin. Suomen Ainedidaktinen Seura, 144 -153.

Tietokirjallisuus:

 • Aerila, Juli-Anna; Kauppinen, Merja. 2019. Sytytä lukukipinä: pedagogisia keinoja lukuinnon herättelyyn. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Aerila, Juli-Anna; Kauppinen, Merja; Niinistö, Eeva-Maija; Sario, Suvi (toim.). 2019. Ytimessä – Kirja kaiken oppimisen keskiöön. Vaasa: Turun yliopisto / Rauman normaalikoulu.
 • Auvinen, Suvi. 2020. Mitä tapahtuu huomenna lukemiselle? EU: Ellun kanat, WSOY.
 • Korolainen, Tuula. 2001. Kirjaseikkailu. Lasten- ja nuortenkirjallisuuden opas. Helsinki: Tammi.
 • Laaksonen, Kaisa; Luukila, Lotta (toim.). 2020. Lukijan luo – Lisää näkyvyyttä lasten- ja nuortenkirjoille. Tampere: Lastenkirjainstituutti.

Tutkielmat ja väitöskirjat:

 • Haakana, Ninni; Kauppi, Pilvi. 2017. ”Koira ymmärtää kaiken, ku se oli niin läsnä ja kuunteli tosi tarkkaan.” Lukukoiran vaikutus kolmannen vuosiluokan oppilaiden lukuvirheisin ja sen yhteydet koettuun lukutilanteeseen. Pro gragu tutkielma (kasvatustiede). Turun yliopisto. Rauman opettajankoulutuslaitos.
 • Järvinen, Marika. 2018. Varhaiskasvatuksen määrän yhteydet ensimmäisen luokan luku- ja kirjoitustaitoihin tytöillä ja pojilla. Pro gradu-tutkilema (kasvatustiede). Turun yliopisto. Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö.
 • Lastenkirjainstituutti. Pro gradu -tutkielmia: https://lastenkirjainstituutti.fi/asiantuntijapalvelut/tutkimus/pro-gradu-tutkielmia.
 • Lastenkirjainstituutti. Väitöskirjoja ja lisensiaatintöitä: https://lastenkirjainstituutti.fi/asiantuntijapalvelut/tutkimus/vaitoskirjoja-ja-lisensiaatintoita.
 • Psyridou, Maria. 2020. Readin Development from Age 2 to 16. Divergent Developmental Pathways and Their Early Identification. Jyväskylän yliopisto. Väitöskirjan tiivistelmä (kasvatustieteiden ja psykologian tdk). Väitöstilaisuus 8/2020.
 • Raes, Annamari. 2015. LYHTY. Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen kokonaisvaltaisesti. Akateeminen väitöskirja. Kasvatustieteiden yksikkö. Tampereen yliopisto.
 • Salminen, Janne. 2020. Sukupuolittunut lukeminen ja vanhempien tuki Suomessa. Pro gradu-tutkielma (sosiologia). Turun yliopisto.

Tutkimus:

 • Kaikkonen, Pauli; Kohonen, Viljo. 2000. Minne menet kielikasvatus? Näkökulmia kielipedagogiikkaan. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos.
 • Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. 2020. Alkumittaus – koulutulokkaiden matematiikan ja äidinkielen ja kirjallisuuden taidot ja osaamisen taustatekijät.
 • Kumpulainen, Kristiina; Sefton-Green, Julian (ed.). 2020. Multiliteracies and Early Years Innovation –
  Perspectives from Finland and Beyond. London: Routledge.
 • Lastenkirjainstituutti. Lukututkimus-sivu. https://lastenkirjainstituutti.fi/asiantuntijapalvelut/tutkimus/lukututkimus.
 • Leino, Kaisa; Nissinen, Kari; Puhakka, Eija; Rautapuro, Juhani. 2017. Lukutaito luodaan yhdessä. Kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus (PIRLS 2016). Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos.
 • Läsdelegationen. 2018. Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället. Betänkande av Läsdelegatonen. Stockholm: Statens offentliga utredningar.
 • Niemitalo-Haapola, Elina; Haapala, Sini; Ukkola, Soile. 2020. Lapsen kielenkehitys. Vuorovaikutuksen, leikin ja luovuuden merkitys. Keuruu: Otava.
 • Tarvainen, Virpi. 2016. Neljäsluokkalaisten kokemuksia kirjan formaatin vaikutuksesta lukukokemukseen ja lukuintoon. 100-vuotiaan Suomen uusi lukutaito –hanke. Lukukeskus.