Kirjallisuutta lukemiseen liittyen

Artikkelit:

 • Aerila, Juli-Anna; Kauppinen, Merja. 2020. Stories Make Readers : Enhancing the Use of Fictional Literature With Multilingual Students. In Neokleous, Georgios; Krulatz, Anna; Farrelly, Raichle (ed.) Handbook of Research on Cultivating Literacy in Diverse and Multilingual Classrooms. IGI Global.
 • Davcheva, L.; Sercu, L. 2005. Culture in Foreign Language Teaching Materials. In: Sercu, L., Bandura,
  E., Castro P., Davcheva L., Laskaridou C., Lundgren U., Garcia M.C. M. & Ryan, P. (toim.), Foreign
  Language Teachers and Intercultural Competence. An International Investigation. Clevedon:
  Multilingual Matters. 90–109.
 • Hahl, K. 2020. Kulttuurin muuttunut olemus opetussuunnitelmissa ja vieraiden kielten
  oppikirjoissa. In: Hilden, R. & Hahl, K. (toim.), Kielididaktiikan katse tulevaisuuteen: haasteita,
  mahdollisuuksia ja uusia avauksia kielten opetukseen. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran
  julkaisuja: Ainedidaktisia tutkimuksia 17. Helsingfors: Helsingfors universitet.
 • Hiidenmaa, Pirjo. 2018. Suunvuoro, Virittäjä 2018 Vol. 122 (2).
 • Kauppinen, Merja;  Aerila, Juli-Anna. 2019. Luokanopettajien lukijuus ja sen merkitys oppilaiden lukuinnon kasvattamisessa ja kirjallisuudenopetuksen kehittämisessäTeoksessa M. Rautiainen & M. Tarnanen (toim.) Tutkimuksesta luokkahuoneisiin. Suomen Ainedidaktinen Seura, 144 -153.
 • Liebkind, K. & Henning-Lindbolm, A. 2015. Identitet och etnicitet – och språk? In:
  Tandefelt, M. (toim.), Gruppspråk, samspråk, två språk. Svenskan i Finland – i dag
  och i går 1 (2). Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.
 • Maijala, M. 2004a. Kulttuuri on kaikkea – Kohtaavatko kielenoppijoiden kulttuurikäsitykset ja
  vieraan kielen oppikirjojen maantuntemukselliset sisällöt? In: Pietilä P., Lintunen, P.& Järvinen, H.-M.
  (toim.), Kielenoppija tänään – Language Learners of Today. AFinLAn vuosikirja 2006. Suomen
  soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja no. 64. Jyväskylä. 179–197.
 • Pyykkö, R. 2014. Kulttuuri kielenopetuksessa. I: Pietilä, P. & Lintunen, P. (toim.), Kuinka kieltä
  opitaan. Helsinki: Gaudeamus University Press.
 • Ståhlberg, K. 1995. Den finlandssvenska identitetens variationer. In: Ståhlberg, K. (toim.), Finlandssvensk identitet och kultur. Åbo Akademi: Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten.

Oppaat:

 • Gyekye, Marjaana; Thurin, Nina; Rekinen, Kaisa; Karlsson, Johanna (käänt.). Opetushallitus. 2020. Varhaiskasvatuksen kuvasanasto / Bilderbok om småbarnspedagogiken. Helsinki: Opetushallitus.

Tietokirjallisuus:

 • Aerila, Juli-Anna; Kauppinen, Merja. 2019. Sytytä lukukipinä: pedagogisia keinoja lukuinnon herättelyyn. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Aerila, Juli-Anna; Kauppinen, Merja; Niinistö, Eeva-Maija; Sario, Suvi (toim.). 2019. Ytimessä – Kirja kaiken oppimisen keskiöön. Vaasa: Turun yliopisto / Rauman normaalikoulu.
 • Auvinen, Suvi. 2020. Mitä tapahtuu huomenna lukemiselle? EU: Ellun kanat, WSOY.
 • Bergroth, Mari. 2015. Kotimaisten kielten kielikylpy.Vaasa: Vaasan yliopisto. Linkki verkkoaineistoon.
 • Cummins, Jim; Patricia Wadensjö (övers.). 2017. Flerspråkiga elever : effektiv undervisning i en utmanande tid. Stockholm: Natur & Kultur.
 • Flyman Mattsson, Anna. 2017. Svenska som andraspråk på språkvetenskaplig grund. Lund: Studentlitteratur.
 • Henricsson, Ola; Lundgren, Michael. 2016. Muntligt berättande i flerspråkiga klassrum. Lund: Studentlitteratur.
 • Håland Anveden, Pia. 2020. Den inkluderande förskolan : en handbok. Lund: Studentlitteratur.
 • Josephson, Olle; Språkrådet. 2018. Språkpolitik. Stockholm: Morfem.
 • Korolainen, Tuula. 2001. Kirjaseikkailu. Lasten- ja nuortenkirjallisuuden opas. Helsinki: Tammi.
 • Laaksonen, Kaisa; Luukila, Lotta (toim.). 2020. Lukijan luo – Lisää näkyvyyttä lasten- ja nuortenkirjoille. Tampere: Lastenkirjainstituutti.
 • Saarinen, Taina; Nuolijärvi, Pirkko; Pöyhönen, Sari; Kangasvieri, Teija; Sahlström, Fritjof; Ahola, Sari. 2019. Kieli, koulutus, politiikka : monipaikkaisia käytänteitä ja tulkintoja. Tampere: Vastapaino.
 • Wedin, Åsa; Musk, Nigel. 2010. Flerspråkighet, identitet och lärande : skola i ett föränderligt samhälle. Lund: Studentlitteratur.

Tutkielmat ja väitöskirjat:

 • Haakana, Ninni; Kauppi, Pilvi. 2017. ”Koira ymmärtää kaiken, ku se oli niin läsnä ja kuunteli tosi tarkkaan.” Lukukoiran vaikutus kolmannen vuosiluokan oppilaiden lukuvirheisin ja sen yhteydet koettuun lukutilanteeseen. Pro gragu tutkielma (kasvatustiede). Turun yliopisto. Rauman opettajankoulutuslaitos.
 • Järvinen, Marika. 2018. Varhaiskasvatuksen määrän yhteydet ensimmäisen luokan luku- ja kirjoitustaitoihin tytöillä ja pojilla. Pro gradu-tutkilema (kasvatustiede). Turun yliopisto. Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö.
 • Lastenkirjainstituutti. Pro gradu -tutkielmia: https://lastenkirjainstituutti.fi/asiantuntijapalvelut/tutkimus/pro-gradu-tutkielmia.
 • Lastenkirjainstituutti. Väitöskirjoja ja lisensiaatintöitä: https://lastenkirjainstituutti.fi/asiantuntijapalvelut/tutkimus/vaitoskirjoja-ja-lisensiaatintoita.
 • Psyridou, Maria. 2020. Readin Development from Age 2 to 16. Divergent Developmental Pathways and Their Early Identification. Jyväskylän yliopisto. Väitöskirjan tiivistelmä (kasvatustieteiden ja psykologian tdk). Väitöstilaisuus 8/2020.
 • Raes, Annamari. 2015. LYHTY. Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen kokonaisvaltaisesti. Akateeminen väitöskirja. Kasvatustieteiden yksikkö. Tampereen yliopisto.
 • Salminen, Janne. 2020. Sukupuolittunut lukeminen ja vanhempien tuki Suomessa. Pro gradu-tutkielma (sosiologia). Turun yliopisto.

Tutkimus:

 • Kaikkonen, Pauli; Kohonen, Viljo. 2000. Minne menet kielikasvatus? Näkökulmia kielipedagogiikkaan. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Opettajankoulutuslaitos.
 • Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. 2020. Alkumittaus – koulutulokkaiden matematiikan ja äidinkielen ja kirjallisuuden taidot ja osaamisen taustatekijät.
 • Kumpulainen, Kristiina; Sefton-Green, Julian (ed.). 2020. Multiliteracies and Early Years Innovation –
  Perspectives from Finland and Beyond. London: Routledge.
 • Lastenkirjainstituutti. Lukututkimus-sivu. https://lastenkirjainstituutti.fi/asiantuntijapalvelut/tutkimus/lukututkimus.
 • Leino, Kaisa; Nissinen, Kari; Puhakka, Eija; Rautapuro, Juhani. 2017. Lukutaito luodaan yhdessä. Kansainvälinen lasten lukutaitotutkimus (PIRLS 2016). Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos.
 • Läsdelegationen. 2018. Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället. Betänkande av Läsdelegatonen. Stockholm: Statens offentliga utredningar.
 • Niemitalo-Haapola, Elina; Haapala, Sini; Ukkola, Soile. 2020. Lapsen kielenkehitys. Vuorovaikutuksen, leikin ja luovuuden merkitys. Keuruu: Otava.
 • Oinonen, E., Blom, R. & Melin, H. 2005. Onni on olla suomalainen? Kansallinen identiteetti ja kansalaisuus. Raportti ISSP 2003 ja 2004 Suomen aineistoista. In: Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 1. Helsingfors: Yliopistopaino. Linkki verkkoaineistoon.
 • Tarvainen, Virpi. 2016. Neljäsluokkalaisten kokemuksia kirjan formaatin vaikutuksesta lukukokemukseen ja lukuintoon. 100-vuotiaan Suomen uusi lukutaito –hanke. Lukukeskus.