15 Talouspolitiikan tavoitteet ja pääsuuntaukset

Keynesiläinen taloustiede
Keynesian economics

John Maynard Keynesin ajatuksiin perustuva makrotaloudellisen ajattelun suunta, jossa kokonaiskysynnän säätelyllä on keskeinen sija. Markkinataloudelle tyypilliset työttömyys- ja suhdannevaihtelut voidaan Keynesin mukaan poistaa kokonaiskysyntään vaikuttamalla, jolloin valtio yksityisen kulutuksen vähentyessä lisää kysyntää esim. lisäämällä omia investointejaan ja maksamalla työttömyyskorvauksia.
Lähde: Taloussanakirja, Taloussanomat

Monetarismi
monetarism

Kansantalouden makroteorian perussuuntaus, jonka mukaan rahan määrä on kokonaiskysynnän tärkein määrääjä. Talous on vakaa, jos rahan tarjonta on vakaa. Ks. kvantiteettiteoria.

Kvantiteettiteoria
quantity theory of money

Rahateoria, jonka mukaan rahamäärän lisäys aiheuttaa yleisen hintatason nousua ja vähennys taas hintatason laskua. Rahan arvo siis riippuu liikkeessä olevan rahan määrästä. Keskeisenä väittämänä on pidetty ns. vaihdon yhtälöä eli Fisherin yhtälöä MV = PT, jossa M on rahan määrä, V rahan kiertonopeus, P hintataso ja T tavaroiden tai liiketoimien määrä.
Lähde: Monetarismi, Talousanakirja, Taloussanomat