Kurssin sisältö

Kurssi johdattaa ymmärtämään talouselämän toimintaperiaatteita. Se pohjautuu taloustieteisiin. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kuluttajan, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Kurssilla tutustutaan talouselämään erityyppisten tilastojen ja muiden lähteiden avulla.

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu kansantalouden keskeisiin perusteisiin, käsitteisiin ja teorioihin
 • tutustuu Suomen ja kansainvälisen talouselämän nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin
 • saa taitoja tehdä jokapäiväisiä taloudellisia päätöksiä ja tarkastelee taloudellisia kysymyksiä myös eettiseltä kannalta
 • tuntee työnteon ja yrittäjyyden merkityksen kansantaloudelle.

KESKEISET SISÄLLÖT

Suomalaisten elinkeinot

 • alkutuotanto
 • teknologia ja teollistuminen
 • palveluyhteiskunta

Taloudellinen toiminta ja yritykset

 • talouden peruskäsitteet
 • kysyntä, tarjonta ja tasapaino markkinatalouden perusteina
 • kilpailu ja sen muodot
 • yritystoiminta ja kuluttaja

Talouselämän vaihtelut ja häiriöt

 • taloudellinen kasvu
 • keynesiläisyys ja monetarismi talouden häiriöiden vaihtoehtoisina ratkaisumalleina

Rahapolitiikka ja rahoitusmarkkinat

 • markkinoiden vapautuminen
 • rahoitusmarkkinoiden rakenne
 • rahapolitiikka ja korko

Julkinen talous ja talouspolitiikka

 • verotus ja finanssipolitiikka
 • politiikka ja markkinavoimat
 • tulopolitiikka

Suomi kansainvälisessä kaupassa

 • kansainvälistyvä talous ja Suomi
 • globalisaation vaikutuksia

Suomen talouden tulevaisuudennäkymät

 • uhkatekijät, mahdollisuudet ja kasvun rajat

MENETELMÄT

Yhteiskuntaopin kursseissa käytetään seuraavia opetusmenetelmiä, joita voidaan vaihdella kurssin, ryhmän ja ajankohdan mukaan: opettajajohtoinen teoriaopetus, opetuskeskustelu, kyselevä opetus, teksteihin liittyvät sisältökysymysharjoitukset, orientoivat havaintotehtäväharjoitukset, esseetehtäväharjoitukset, teksti-, kuva-, tilasto- ja graafiset dokumenttitehtäväharjoitukset yksin ja pareittain, ryhmätyötehtävät, media-analyysiharjoitukset, tietokoneavusteinen opetus, opintokäynnit, referaatit, tutkielmat, esseet, esitelmät ja portfoliotyyppiset tehtävät.

AIHEKOKONAISUUDET

 • aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä kehitys, teknologia ja yhteiskunta

ARVIOINTI

 • kurssikoe, tuntiaktiivisuus ja kurssilla tehtävät työt

Lähde: Turun klassillisen lukion opetussuunnitelma s. 233