Undervisning inom öppenvården

Till vem?

Klassundervisning inom öppenvården är avsedd för elever vars skolgång har avbrutits eller riskerar att avbrytas. Ansökan om en undervisningsplats inom öppenvården görs av elevens skola, vård eller föräldrar. Elever i klasser inom öppenvården ska ha psykiatrisk vårdkontakt inom öppenvården. Undervisningsperioden inom öppenvården varar i regel från ett halvt år till ett år. Man kan ansöka om att bli antagen som elev inom öppenvården via konsultationsprocessen.

Skolgång som stöd för rehabilitering

I sjukhusskolan Kiinamyllyn koulu finns det klasser inom öppenvården på årskurserna 1–9 på finska och svenska. Undervisningen sker i småklasser, där ett team bestående av specialklasslärare och skolgångshandledare arbetar. I undervisningen inom öppenvården arbetar också en skolpsykolog. Skolgången planeras individuellt vid sidan av vården enligt elevens resurser och psykiska tillstånd.
Eleven behåller sin skolplats i den egna skolan och han/hon följer den egna skolans läroplan under sjukhusskolperioden. Läromedlen kommer från egen skola. Den pedagogiska planeringen och bedömningen görs i samarbete mellan sjukhusskolan och den egna skolan. Syftet med dessa åtgärder är att förbereda eleven att återvända till sin egen skola.

Nätverkssamarbete

Under undervisningsperioden inom öppenvården samarbetar man nära med det nätverk som sköter elevens angelägenheter. Till nätverket hör bland annat den egna skolan, den psykiatriska vårdinstansen, socialväsendet och andra aktörer som verkar i elevens angelägenheter. Under undervisningsperioden inom öppenvården är det minst tre nätverksmöten.
När undervisningsperioden inom öppenvården närmar sig slutet, börjar man att anpassa eleven till övergången från vård till sin egen skola, till studier på andra stadiet eller vid behov till någon annan undervisningsgrupp som lämpar sig för eleven. Man försöker förbereda elevens återvändo omsorgsfullt och långsiktigt. Återvändo till egen skola eller övergång till fortsatta studier sker med stöd av en vuxen vid sjukhusskolan.