Opetus

Opetusta toteutetaan erilaisissa oppimisympäristöissä monipuolisia opetusmenetelmiä käyttäen. Opetuksen toteustusta leimaavat toiminnallisuus, elämänläheisyys ja menetelmät, joiden avulla oppilaan elämäntaitoja vahvistetaan siten, että hän sairaudestaan huolimatta selviytyy sosiaalisen ympäristön asettamista vaatimuksista kasvua ja kehitystä tukevalla tavalla. Kiinamyllyn koulu on kulttuuripainotteinen.

Oppimisedellytykset huomioon ottavassa opetuksessa painottuvat pienin askelin etenemisen periaate, oman toiminnan ohjaamisen valmentaminen, oppiainekokonaisuuksien pilkkominen ja uudelleen yhdistäminen.

KIINAMYLLYN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA

Sairaalaopetus lapsen osastojaksolla

Sairaalakoulujakson alkaessa sairaalaopettajat ovat yhteydessä vanhempien luvalla oppilaan omaan kouluun ja opetus suunnitellaan yhteistyössä oman koulun kanssa. Oppilaat noudattavat sairaalakoulussa ensisijaisesti oman koulun opetussuunnitelmaa / jakso- ja oppiainesuunnitelmaa ja oppilas saa oppimateriaalinsa omasta koulustaan. Oppilaan koulupäivien pituus sovitaan yhteistyössä osastojen kanssa. Yhteistyössä laadimme oppimissuunnitelman, joka kulkee oppilaan mukana. Oma koulu arvioi oppilaan, yhteistyössä sairaalakoulun opettajan kanssa. Toivomme oman koulun ja vanhempien toimittavan oppilaan koulukirjat sairaalakouluun. Halutessaan koulut voivat lähettää sairaalakouluun kopion oppilaan pedagogisesta suunnitelmasta.

Kiinamyllyn koululla on kolme opetusyksikköä. Triviumissa opiskelevat lastenpsykiatristen osastojen oppilaat , Lasten- ja nuortenklinikan yksikössä opetetaan vuodeosastoilla hoidossa olevia peruskouluikäisiä lapsia ja nuoria ja Nuorisopsykiatrian yksikön yläkouluikäiset oppilaat tulevat kahdelta nuorisopsykiatrian osastolta.

Lastenpsykiatrian osasto-opetus

Osastoluokan oppilaat ovat TYKSin lastenpsykiatrian yksikön potilaita. Hoitoaika on keskimäärin kahdesta kuuteen viikkoa, jona aikana arvioidaan niin jatkohoidon tarve kuin myös mahdolliset koulunkäynnin tuen tarpeet ja koulumuodon muutokset. Opetusryhmämme on pieni ja toimimme yhteistyössä osaston hoitohenkilökunnan, joten voimme keskittyä oppilaisiin yksilöinä ja yrittää löytää keinot niin kognitiivisiin kuin sosiaalisiin vaikeuksiin.

Lasten- JA NUORTENklinikan yksikkö

Yksikössä opetetaan TYKSin lastenklinikan osastoilla hoidossa olevia peruskouluikäisiä lapsia ja nuoria. Oppilaat tulevat lastenklinikan vuodeosastoilta: kirurginen, lastentautien (mm. diabetes, syömishäiriöt), infektio-, neurologinen ja hematologis-onkologinen osasto (veri- ja syöpätaudit).

Opetus toteutetaan enimmäkseen yksilöopetuksena, useimmiten vuoteenvieriopetuksena potilashuoneissa. Hoito arvioi oppilaan koulukuntoisuuden.

Jos oppilaan sairaalassaolojakso pitkittyy ja / tai oppilaan vointi ei salli omaan kouluun menoa, voidaan omaan kouluun saada myös tietokoneen välityksellä etäopetusyhteys. Katso tarkemmin etäopetuksen kotisivuilta:
Etäopetus
Sairaanakin selviää koulusta

Sairaalaopettaja toimii kouluasioiden asiantuntijana lastenneurologian poliklinikan ja osaston työryhmässä. Tehtävänä on arvioida oppilaan koulutilannetta, oppimisvalmiuksia ja oppimisen haasteita yhteistyössä oppilaan, huoltajien ja oman koulun kanssa sekä ottaa kantaa opetuksen järjestämistä koskeviin kysymyksiin. Pyydettäessä sairaalaopettaja osallistuu myös muiden erikoissairaanhoidon piirissä olevien lasten ja nuorten koulutilanteiden selvittelyyn.

Nuorisopsykiatrian osasto-opetus

Yksikkö toimii TYKS:n nuorisopsykiatrian osastojen 716 (tutkimus- ja hoito-osasto), 717 (kriisi- ja vastaanotto-osasto) sekä nuorisopsykiatrian poliklinikan yhteydessä Kaivokatu 18:ssa. Oppilaat ovat yläkouluikäisiä osastohoidossa olevia nuoria. Hoitojaksot ja opiskeluaika sairaalakoulussa vaihtelevat tapauskohtaisesti viikosta kuuteen viikkoon. Hoidon pitkittyessä oppilas voi olla opetuksemme piirissä pitemmänkin ajanjakson.

Avo-opetus

Avoluokkaopetus on tarkoitettu oppilaille, joiden koulunkäynti on keskeytynyt tai on vaarassa keskeytyä psyykkisten vaikeuksien takia. Avo-opetuspaikkaa haetaan oppilaan koulun, hoidon tai vanhempien toimesta. Oppilaspaikan myöntää Kiinamyllyn koulun johtaja verkostotapaamisen perusteella. Avoluokkien oppilailla tulee olla avohoidon psykiatrinen hoitokontakti. Avo-opetusjakso kestää pääsääntöisesti puolesta vuodesta vuoteen. Tullessaan Avo-opetusjaksolle, oppilas siirretään vähintään tehostetun tuen piiriin.

Kiinamyllyn koulussa toimii avoluokkia alkuopetuksessa, 3-6-luokalla ja yläluokilla. Opetusryhmässä on pääsääntöisesti viisi oppilasta. Luokassa toimii erityisluokanopettaja ja tarvittava määrä koulunkäyntiavustajia. Avo-opetuksessa toimii myös koulupsykologi. Koulunkäynti suunnitellaan yksilöllisesti oppilaan voimavarojen ja psyykkisen voinnin mukaan.

Oppilaan koulupaikka pysyy omassa koulussa ja hän noudattaa oman koulunsa opetussuunnitelmaa sairaalakoulujakson ajan. Opetusmateriaalit ja kokeet tulevat omasta koulusta. Arviointi tapahtuu yhdessä sairaalakoulun ja oman koulun kanssa. Näillä toimenpiteillä pohjustetaan oppilaan paluuta omaan kouluunsa.

Avo-opetusjakson aikana tehdään tiivistä yhteistyötä oppilaan asioita hoitavan verkoston kanssa. Verkostoon kuuluu mm. oma koulu, psykiatrinen hoitotaho, sosiaalitoimi ja muut oppilaan asioissa toimivat tahot. Avo-opetusjakson aikana on vähintään  kolme verkostotapaamista.

Avo-opetusjakson lähentyessä loppuaan, oppilasta ryhdytään niveltämään takaisin omaan kouluunsa tai tarvittaessa muuhun, oppilaalle sopivaan opetusryhmään. Oppilaan paluuta valmistellaan huolellisesti ja pitkäjänteisesti. Paluu omaan kouluun tapahtuu sairaalakoulun aikuisen tuella.