Usein kysyttyä

  • Minkälaista henkilökuntaa koulussa on, minkä kokoisia opetusryhmät ovat?

Katariinan koulussa työskentelee erityisopettajia, aineenopettajia ja koulunkäynnin ohjaajia. Ohjaajia on alakoulussa vähintään yksi jokaisessa luokassa. Yläkoulussa on vähintään yksi ohjaaja luokka-astetta kohti. Lisäksi joillakin oppilailla on henkilökohtaisia ohjaajia. Opetusryhmät ovat kooltaan noin 8-10 oppilasta.

Katariinan pääkoululla on oma terveydenhoitaja, ja koululääkäri on koululla tavattavissa kahtena päivänä viikossa. Katariinan Halisten yksikössä terveydenhoitaja on tavattavissa kerran viikossa. Koulussa työskentelee lisäksi myös kaksi Turun kaupungin terveystoimen puheterapeuttia sekä osan aikaa viikosta myös koulukuraattori sekä koulupsykologi. Turun kaupungin fysio- ja toimintaterapeutti työskentelevät koululla tarpeen mukaan, pääasiassa kuntoutussuunnitelma-arvioihin liittyen.

  • Minkä tyyppisiä haasteita koulun toimipisteet palvelevat ?

Katariinan koulun oppilaat kuuluvat vaativan erityisen tuen piiriin. Se tarkoittaa, että oppilailla on laajoja oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviä haasteita, joihin he tarvitsevat jatkuvaa, laaja-alaista, pienen opetusryhmän mahdollistamaa yksilöllistä tukea. Osa oppilaista on pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä ja/tai vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen piirissä.

Katariinan koulussa korostuu ajatus pedagogisesta kokonaiskuntoutumisesta. Tällä tarkoitetaan kasvatusotetta, jossa yhdistyy kasvatuksellinen, lääkinnällinen, opetuksellinen ja sosiaalinen kuntoutuminen arjessa. Tarkoitus on vaikuttaa lapsen kehittymiseen kokonaisvaltaisesti käyttäytymisen, oppimisen, terveyden ja koko arjen toimintakyvyn näkökulmasta.

Katariinan koulussa oppilaiden haasteissa painottuvat kehityksellinen kielivaikeus, erilaiset neuropsykiatriset haasteet, laaja-alaiset opimiset vaikeudet  sekä liikuntavammat. Lisäksi osalla oppilaista on psyykkistä oireilua tai pitkäaikaissairaus. Koulussa opiskelee myös oppilaita, jotka ovat tulleet valmistavan opetuksen (Valmo) piiristä.

  • Miten välitunnit hoidetaan ?

Oppilailla on välitunteja joko jokaisen oppitunnin välissä tai kaksoistuntien välissä pidempi välitunti. Osa luokista opiskelee kokonaiskoulupäivän muodossa, jossa ulkoilut hoidetaan päivän aikatauluun parhaiten sopivalla tavalla. Alakoulun oppilailla suurin osa välitunneista on ulkovälitunteja. Osan pitkistä välitunneista voi viettää myös sisällä liikuntasaleissa (ns. liikuntavälitunti). Koulun piha on jaettu kolmeen osaan, joista jokaisella valvoo yksi vastuu opettaja. Opettajien lisäksi pihalla ovat luokkien ohjaajat. Aikusia on pihalla siis paljon, ja tällä pyritään luomaan turvallisuuden tunnetta välitunneilla.

  • Minkälaisia tukitoimia koulussa on käytössä?

Tukitoimien lähtökohtana on oppilaan kokonaiskuntoutuminen. Opetuksen järjestämiseen liittyvät ratkaisut, kuten vuosiluokkiin sitomaton opetus, yksilöllistetyt oppimäärät ja erilaiset muut joustavat ja yksilölliset ratkaisut sekä oppilashuollon palvelut ovat keskeisiä. Lisäksi Katariinan koulussa painottuu mm. kielellinen kuntoutuminen, digioppiminen sekä soveltava liikunta ja musiikkiterapeuttinen toiminta. Koulupäivän jälkeen on tarjolla monipuolista kerhotoimitaa. Kokonaiskuntoutumisen tavoitteiden mukaisesti moni oppilas saa myös puhe-, fysio- ja/tai toimintaterapiaa, joka yleensä toteutuu koulupäivän aikana.

  • Lapsella on terapioita, miten ne järjestyvät?

Turun kaupungin terapeutit tekevät turkulaisten lasten kuntoutusarviot. Arvioon tullaan lääkärin lähetteellä. Ulkokuntalaisten lasten arviot voivat toteutua myös TYKSissä. Arviotilanteessa terapeutit tekevät lapsen kanssa erilaisia arviointitehtäviä ja pohtivat sen jälkeen yhdessä perheen, opettajan ja mahdollisen hoitavan terapeutin kanssa lapsen taitoja sekä arjen haasteita. Jos lapsen katsotaan tarvitsevan puhe-, toiminta- tai fysioterapiaa, Turun kaupungin terapeutit tekevät siitä suosituksen ja suunnitelman.

Lyhyet puheterapiajaksot voivat toteutua koululla Turun kaupungin omien terapeuttien toteuttamana. Mikäli terapiaa tarvitaan enemmän, se haetaan yleensä Kelan kuntoutuksena tai kaupungin maksusitoumuksella. Asiasta sovitaan yhdessä kuntoutussuunnitelman (ks. kysymys 8.) laadinnan yhteydessä.

  • Onko koulussa mahdollisuutta aamu- ja iltapäivähoitoon? Miten sinne haetaan?

Katariinan koulun aamu- ja iltapäivähoitotoiminta kuuluu osana Turun kaupungin aamu- ja iltapäivähoitotoimintaan. Aamu- ja iltapäivähoitoa järjestetään koulupäivinä koulun tiloissa. Aamutoiminta alkaa aikaisintaan klo 6.30 jatkuen koulupäivän alkuun, ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulunpäivän jälkeen klo 17.00 asti.

Koulun loma-aikoina toimintaa ei järjestetä, eikä myöskään mahdollisina lauantaityöpäivinä. Kerholaiset ovat pääsääntöisesti Katariinan koulun oppilaita.

Koulun tiloissa toimii useita kerhopisteitä. Lapset on jaettu ikäryhmittäin ja luokka-asteittain. Kerhopisteen vetäjinä toimivat koulunkäynninohjaajat.

Toimintaan kuuluu ulkoilua, askartelua, pelejä ja leikkiä ulkona ja sisällä. Kerhonvetäjät kuuntelevat lasten toiveita toiminnan suunnittelussa. Aamukerhossa tarjoillaan aamupalaa klo 7.30 alkaen. Iltapäiväkerhossa tarjotaan välipala klo 14.00.

Aamu- ja iltapäivähoitotoimintaan haetaan sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta. Ohjeet sähköiseen hakemiseen löytyvät myös Turku.fi/ippe sivustolta. Mikäli perheellä ei ole Wilma-tunnuksia, aamu- ja iltapäivähoitoon haetaan paperilomakkeella. Lomakkeita on saatavana kerhosta tai niitä voi tulostaa Turku.fi/ippe- sivustolta.

  • Miten koulumatkat järjestetään?

Oppilailla on mahdollisuus saada maksuton bussikortti koulumatkoja varten, jos koulumatkan pituus kävellen on yli 5 km. Jos bussilla kulkeminen on liian haastavaa, on mahdollisuus hakea taksikuljetusta.

Jotta oppilas voi saada oikeuden koulukuljetuksiin, huoltaja täyttää kuljetushakemuksen. Hakemus löytyy Turun kaupungin sivuilta. Taksikuljetusta varten tarvitaan myös lääkärin tai psykologin lausunto, josta ilmenee perusteltu syy kuljetustarpeeseen. Lausunto tarvitaan myös bussikorttiin, jos koulumatka on alle 5 km. Koululääkäri toimittaa lausunnon eteenpäin.

Kun hakemus ja siihen tarvittavat liitteet on toimitettu, tehdään päätös kuljetusoikeudesta. Jos päätös on myönteinen, oppilas voi kulkea koulumatkansa joko linja-autolla tai taksilla.

Koulun henkilökunta ilmoittaa koteihin taksien hakuajat aina lukuvuoden alussa. Myös muut aikataulut ja mahdolliset muutokset taksikuljetuksiin liittyen ilmoitetaan aina koululta huoltajille.

  • Mikä on HOJKS/ kuntoutussuunnitelma?

HOJKS on oppilaalle laadittava henkilökohtainen suunnitelma, joka tehdään yhteistyössä opettajan, oppilaan ja huoltajan kanssa kaikille koulun oppilaille vuosittain. HOJKSissa on seurantaosio, johon kirjataan muutoksia tai uusia tavoitteita lukuvuoden aikana. HOJKS sisältää tiedot oppilaan vahvuuksista ja opetuksen ja muun tuen järjestämisestä.

HOJKSiin kirjataan asioita, toimenpiteitä ja tavoitteita, joilla oppilaan oppimista voidaan parhaiten tukea.

Kuntoutussuunnitelma on oppilaalle laadittava yksilöllinen suunnitelma, jossa arvioidaan kuntoutukselliset tavoitteet ja esim. terapioiden tarve.

Suunnitelma laaditaan hoitavan lääkärin toimesta. Apuna on yleensä moniammatillinen työryhmä.

HOJKS ja KUNTOUTUSSUUNNITELMA järjestetään koulussamme mahdollisuuksien mukaan samanaikaisesti, koska molempien suunnitelmien sisällöt täydentävät toisiaan kokonaiskuntoutuksen periaatteen mukaisesti.

  • Miten opetuksessa huomioidaan oppilaan vahvuudet?

Oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan kaikessa toiminnassa. Oppilaiden vahvuuksia pyritään selvittämään esimerkiksi haastattelemalla, vahvuuksien nimeämisellä tai laatimalla luokkaan vahvuusjuliste, johon kootaan yhdessä oppilaiden keskeisiä vahvuuksia. Tärkeää on, että oppilas oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja sen, mikä hänessä itsessään on hyvää ja ainutlaatuista. Kannustaminen ja myönteisen palautteen antaminen on koulumme toimintakulttuurissa ensiarvoisen tärkeää.

Jokaiselle oppilaalle laaditaan vuosittain HOJKS (ks. kysymys 8), jossa otetaan huomioon oppilaan oppimiseen vaikuttavat vahvuudet ja erityispiirteet, laaditaan tavoitteet ja pohditaan oppilaalle sopivimmat työskentelytavat. Erilaiset arviointimenetelmät auttavat oppilaita näkemään ja tunnistamaan realistisesti omat vahvuutensa ja kehittämisalueensa oppijana.

Tuntityöskentelyssä oppilas saa kertoa tai esitellä osaamistaan esimerkiksi esitelmien, toiminnallisten tuokioiden ja/tai työskentelytapojen kautta. Lisäksi vahvuuksia voidaan huomioida esimerkiksi järjestettäessä tapahtumia ja juhlia, joissa jokainen halutessaan pääsee tuomaan esiin omaa osaamistaan ja kiinnostuksenkohteitaan.

  • Voiko Katariinan koulusta hakeutua lukioon? Minkälaisia jatko-opintomahdollisuuksia on?

Katariinan koulusta voi hakeutua lukioon. Katariinan koulusta lähtee oppilaita myös yleisiin ammatillisiin oppilaitoksiin, vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen ja kymppiluokalle. Hakukohteet harkitaan yksilöllisesti.