Turun suomenkielisen työväenopiston verkkoluentomallista

Pilottimme jälkeen olemme tarjonneet joka lukukausi verkkoluentoja muiden tilattavaksi. Kertyneen kokemuksen ja muutaman hiomiskierroksen jälkeen meille on muodostunut verkkoluentojen tarjoamiseen toimintamalli, joka on noteerattu useamman muunkin opiston toimesta kenties Suomen toimivimmaksi.

Luentojemme valmistelu alkaa kertyneiden yleisötoiveiden, luennoitsijoiden ehdotusten ja ideoiden läpikäynnillä. Näiden pohjalta aloitetaan luennoitsijoiden hankinta. Nykyisin heiltä kysytään varsin alkuvaiheessa myös suostumusta mahdolliseen verkkoluentojen lähettämiseen suorana ja/tai tallenteena, jotta näemme heti minkä luentojen kohdalla lähetystä voidaan harkita. Luennoitsijoille on laadittu ohje, johon on liitetty oma sivunsa verkkoluentojen erityispiirteistä.

Kun luento-ohjelma alkaa olla muutoin valmis, aloitetaan verkkoluentotarjonnan pohdinta. Luennoitsijan luvan lisäksi huomioidaan valtakunnallinen kiinnostavuus, eli paikallisaiheet karsiutuvat pois. Lopuista valitaan kiinnostavimmiksi arvioituja luentoja resurssiemme mukaan. Merkittävin rajoittava tekijä on teknisten valvojien saatavuus, koska osaavia henkilöitä on vähän ja lähetysten on sovittava heidän aikatauluunsa.

Rehtorin vahvistettua verkkoluentotarjonnan aloitetaan markkinointi muille opistoille. Tässä on hyödynnetty Kansalaisopistojen liiton tukea. Pyrimme tekemään työtä sen eteen, että jatkossa tieto eri kansalais- ja työväenopistojen verkkoluennoista saataisiin kootuksi yhteen paikkaan, mikä helpottaisi tätä vaihetta.

Tarjolla olevien luentojen tiedot löytyvät verkkolomakkeelta, jolla opistot voivat tilata niitä ohjelmaansa. Samassa yhteydessä kerrotaan myös tärkeimmät tilaamiseen vaikuttavat seikat, kuten keskeiset tilausehdot ja hinnoittelu.

Tänä syksynä olemme pyrkineet ratkaisemaan aiemmin esiin tulleen haasteen verkkoluentojen sovittamisessa kunkin opiston aikatauluun siten, että luennot voi tilata myös tallenteena. Tällöin luennon voi esittää 4-14 vrk kuluttua sen pitämisestä. Alkuun on varattu muutama päivä tallenteen valmistelua varten. Tallenteelta esitettäessä emme tarjoa teknistä tukea etäopistolle heidän esittäessään luentoa, minkä johdosta myös hinnoittelu on tällöin alempi.

Toinen iso uudistus tehtiin hinnoitteluun, jossa sallitaan nyt yksittäisluentojen tilaaminen myös luentosarjoista, kun aiemmin sarjat on pitänyt tilata kokonaisuutena. Useampi tilaaja olisi halunnut poimia vain osan luennoista ja jotkut ovat jättäneet osia sarjoista esittämättäkin, vaikka ovat kaikesta maksaneet. Yhden sarjan kaikki luennot tilaaville lasketaan nyt meidän toimestamme erikseen alennus sarjaan kuuluvien luentojen kokonaishinnasta.

Hinnoittelussa otettiin käyttöön myös erillinen maksu lisäsijainneista, koska monet opistot toimivat maantieteellisesti laajalla alueella eri toimipisteissä. Aiemmin opistoilla saattoi olla mukana useita toimipisteitä, eikä asiaa oltu huomioitu tilausehdoissa mitenkään, mikä aiheutti päänvaivaa. Nyt näiden käsittelyyn on selkeä malli, jossa lisäsijainneista ei tarvitse maksaa täyttä maksua, mutta toisaalta saamme itse korvauksen sen käsittelyyn tehdystä työstä.

Myös peruutuskäytäntö kirjattiin nyt uutena selkeästi ehtoihin ja käyttöön otettiin tämän osalta peruutusmaksu. Peruutukset voi tehdä toimipistekohtaisesti ja maksu alenee ensimmäisen toimipisteen jälkeen.

Nämä uudistukset vastaavat aiemmin esiin nousseisiin tilanteisiin ja kokemuksen kertyessä arvioituihin mahdollisuuksiin. Vaikka tilausehtojen monimutkaisuus näiden myötä lisääntyikin, ne ovat nyt mielestämme kohtuullisen yksinkertaiset mutta kattavat, emmekä näe niissä enää suuria muutostarpeita. Tulevina lukukausina kuulostelemme, ovatko asiakkaat samaa mieltä.

En lähde tässä kaikkia tilausehtojamme ruotimaan, mutta ne ovat julkisesti nähtävillä osoitteessa http://goo.gl/drRwWY . Ehdoilla on pyritty tekemään selväksi meidän ja tilaajan vastuut, tukemaan markkinointia, vähentämään teknisiä ongelmia sekä rajaamaan omia resurssitarpeitamme ja riskejämme. Samalla olemme koettaneet olla mahdollisimman joustavia ja sallivia tilaajien suuntaan.

Ehtojen lisäksi olemme laatineet tilaajille ohjeet luentojen vastaanottamiseen, jotka löytyvät osoitteesta http://goo.gl/rMA336 . Niistä on pyritty tekemään riittävän tiiviit, että ne tulee luettuakin, mutta kuitenkin riittävän kattavat paikallisten teknisten valvojien tarpeisiin. Työn alla on vielä tarkempi tallenteelta esittämisen osio kuvankaappauksineen.

Mikään rahasampo verkkoluentojen tarjoaminen ei ole meille ollut. Tilaajilta otetaan maksu, mutta kaiken kaikkiaan tulot ovat kattaneet vain osan kaikista valmistelutyön tunneista, ohjelmistolisensseistä, laitteista, valvojien palkoista, ynnä muista erityisesti verkkoluentoihin liittyvistä kulueristä. Verkkoluentojen merkitys opistomme näkyvyydelle ja tulevaisuuden valmiuksille koetaan kuitenkin tärkeäksi. Näin ollen verkkoluentotarjontaa tullaan jatkamaan ja kehittämään edelleen.

Lähettämiemme luentojen lisäksi pidämme nyt ohjelmassamme myös muiden tahojen verkkoluentoja. Ne eivät ole vielä kovin suuria joukkoja saliimme keränneet, mutta uskomme tämän olevan suurelta osin tottumuskysymys. Tämä mahdollistaa kuitenkin sellaisten aiheiden ja luennoitsijoiden tarjoamisen, joita emme meille muuten saisi – verkostoitumishyödyistä puhumattakaan.

Ensi keväänä tulemme kokeilemaan myös paikallista luentosarjaa, jossa yksi luento pidetään Lapista verkon välityksellä. Tällaisessa tapauksessa luennoitsijaa olisi hyvin vaikea saada muutoin Turkuun tai ainakin matkakulut olisivat melkoiset.

Jatkossa aiomme edelleen pysyä verkkoluentotarjonnan kehittämisen eturintamassa vapaan sivistystyön kentällä ja verkostoitua entistä tehokkaammin muiden aktiivisten toimijoiden kanssa. Haaveissani siintää tulevaisuus, jossa voisimme rakentaa verkkolähetyksiä ja useamman opiston lähiasiantuntijoita hyödyntäen yhteisiä luentosarjoja, jotka olisivat helposti myös muiden kuin sarjaa rakentaneiden opistojen löydettävissä ja tilattavissa.

 


Tero Kuusela
Luentovastaava
Tiimivastaava (Elämänhallintatiimi)
Tuntiopettaja (tietotekniikka ja oppimistaidot)