Opetusanalytiikka vapauttaa opettajien resursseja

Opettajat työskentelevät suurten muutosten keskellä, kun teknologiaa käytetään yhä laajemmin opetustyössä. Nykyisin kaikki käytetyt tekniset oppimisympäristöt tuottavat suuria määriä tietoa, joka voidaan muuttaa opettajien kannalta hyödylliseksi. Opetusanalytiikalla voidaan vaikuttaa merkittävästi oppilaiden opiskelumenestyksen, parantaa opetusta ja kehittää uusia opetusmenetelmiä.

Opetusanalytiikalla viittaan oppilaan opintosuorituksen datan keräämiseen, mittaamiseen ja analyysiin, jonka tarkoituksena on opetuksen entistä parempi optimoiminen. Data-analytiikka on jo mullistanut terveysalan, logistiikan ja kaupan alan, ja se on leviämässä yhä uusille aloille kuten opetusalalle. Mitä jos sellaista teknologiaa olisi jo saatavilla? Miten se voisi parantaa oppimisprosessia?

Parhaita tuloksia saadaan, kun opetusanalytiikan analysointi tapahtuu suoraan organisaation omassa oppimisympäristössä (kuten Moodlessa). Opetusanalytiikka pitää aina mukauttaa kunkin organisaation tai oppilaitoksen tarpeiden mukaisesti, jotta se osaa etsiä ja löytää oikeat asiat ja trendit. Opettajat voivat tällöin muun muassa tunnistaa helposti riskirajalla olevat oppilaat, tarkastella oppilaiden suorituksiin vaikuttavia tekijöitä, tarjoamalla ennakoivaa tukea, löytää aineistoja ja aktiviteetteja jotka vaikuttavat myönteisesti oppimiseen sekä helpottaa omaa arviointityötään.

Oppimisympäristön analysointityökaluilla opettajat löytävät riskiprofiilit akateemisen menestyksen, opiskeluun sitoutuneisuuden ja sosiaalisen aktiivisuuden perusteella. Riskirajat määritellään organisaatiokohtaisesti ja riskianalyysi auttaa tunnistamaan ennakoivan ja yksilöllisen tuen tarpeen. Myös oppilaiden verkkoaktiivisuudella ja sosiaalisella vuorovaikutuksella on aiempaa suurempi painoarvo opetuksessa, joten esimerkiksi keskustelualueiden toiminnan laatu, aktiivisuus ja laajuus voivat ennakoida akateemisen ja sosiaalisen riskin kasvua. Erityisesti sosiaalisten verkostojen analyysillä eli sosiogrammilla saadaan tietoa siitä, ketkä oppilaat ovat vuorovaikutuksessa kenen kanssa ja kuka jää sen ulkopuolelle tai ketkä käyttävät kriittistä ajattelua opetuksen vaatimusten mukaisesti.

Toisaalta tenttitulosten vertailussa voidaan analysoida erityyppisten tenttien vaikutusta oppilaan arvosanaan ja aktiivisuuden mittaaminen voi antaa opettajalle tärkeää tietoa, joka auttaa puuttumaan tilanteisiin nopeasti ja ennakoivasti. Esimerkiksi visualisointi suhteellisesta aktiivisuudesta verrattuna luokan keskiarvoon näyttää opettajalle miten eri oppilaat sitoutuneet oppimiseen ja miten oppilaan aktiivisuus tulee todennäköisesti jatkossa kehittymään. Opetusanalytiikka voi jo tänä päivänä ehdottaa opettajalle arvosanoja, jotka perustuvat kokonaisanalyysiin tentti- ja tehtäväarvosanoista, aktiivisuudesta, sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ja sen laadusta.

Analytiikkatyökalut auttavat opettajia kehittämään omaa opetustaan, saavuttamaan parempia tuloksia ja tukemaan entistä paremmin oppilaiden menestymistä. Onko oma oppilaitoksesi tai organisaatiosi jo pohtinut miten opetusanalytiikkaa pitäisi hyödyntää ja onko sitä edes saatavilla nykyisten oppimisympäristöjen kautta? Joka tapauksessa jo olemassa olevaa tietoa on hyödynnettävä entistä monipuolisemmin, kun samoilla tai kutistuvilla resursseilla on kyettävä hyviin oppimistuloksiin niin luokkahuoneissa kuin digitaalisissa oppimisympäristöissä.


Jarkko Elo
Senior Manager
Blackboard International, Nordics