Miten oppimisprosessin ohjaaminen onnistuu etänä?

Digitalisaatoon kohdistuu nykyään suuria odotuksia oppimisen tehostajana. Digitaaliset työvälineet tarjoavatkin täysin uudenlaisia mahdollisuuksia viestintään, vuorovaikutukseen ja oppimisprosessin dokumentointiin, joilla voidaan edistää oppimista. Innostuksen keskellä tulisi kuitenkin aina muistaa, että oppimisprosessin keskeisin toimija on edelleen oppija itse. Eli siis ihminen, eivät laitteet ja ohjelmat, jotka tekevät digitalisaation mahdolliseksi.

Vaikka tietokoneiden laskentateho on kehittynyt valtavasti viimeisten vuosikymmenien aikana, ihmisen hermosto eli aparaatti johon oppiminen tallentuu, ei ole tuona aikana lainkaan muuttunut lähtökohdiltaan. Oppija voi edelleenkin oppia vain sen, mihin hän kiinnittää huomionsa ja mitä hän aktiviisesti työstää. Digitaalisten työvälineiden suurin hyöty onkin siinä, että niiden avulla voidaan toteuttaa oppimisprosesseja, joissa aikaan ja paikkaan liittyvät rajoitteet ovat huomattavasti pienemmät kuin tiukasti lukujärjestykseen ja luokkahuonetyöskentelyyn perustuvassa opetuksessa. Tällöin on mahdollista myös siirtää oppimista luokkahuoneiden ja luentosalien ulkopuolelle, kuten työhön.

Työssäoppiminen on motivoivaa ja tehokasta, koska oppimisen konteksti ja ratkaistavat ongelmat ovat autenttisia. Oppimisen siirtyessä entistä enemmän luokkahuoneen ulkopuolelle, ei oppijoiden tarvitse myöskään edetä saman yhteisen suunnitelman mukaan. Näin voidaan paremmin vastata oppijoiden erilaisiin tarpeisiin. Räätälöitäessä yksilöllisiä oppimispolkuja ja asetettaessa yksilöllisiä tavoitteita, opettajan tehtävä on ohjata oppimisprosessia. Pystyäkseen ohjaamaan oppijalähtöisiä oppimisprosesseja, opettajan täytyy pystyä seuraamaan oppijoiden edistymistä ja peilaamaan sitä asetettuihin tavoitteisiin sekä antamaan tukea ja palautetta. Oppijan tehtävä puolestaan on osallistua tavoitteiden asettamiseen, osoittaa etenemisensä dokumentoimalla oppimisprosessiaan sekä arvioida oppimistaan yhdessä opettajan ja muiden oppijoiden kanssa.

Ohjaamiseen liittyvään viestintään ja oppimisprosessin dokumentointiin on olemassa enemmän työvälineitä kuin koskaan aikaisemmin historiassa. Työvälineiden puutteeseen ei laadukas oppimiprosessi siis ainakaan kaadu. Sen sijaan, haasteeksi muodostuu se, miten oppimisprosessin dokumentointi ja siihen liittyvä viestintä tehdään hallitusti. Opettajan pitäisi myös pystyä yhdistämään oikeat dokumentit, viestit ja oppimistavoitteet toisiinsa. Useita erillisiä ohjelmia käytettäessä viestit ja opiskeluun liittyvät dokumentit menevät kuitenkin helposti sekaisin tai jopa kokonaan katoavat bittiavaruuteen. Tällöin opettajan aika menee oikeiden dokumenttien ja viestien etsimiseen ja yhdistelemiseen opiskelijoiden ohjaamisen sijaan.

Ratkaisu tähän haasteeseen on se, että oppimisprosessin dokumentit, viestintä ja arvioinnit palautteineen tapahtuvat yhdessä ja samassa paikassa. Tähän tarvitaan oppimisen ohjausjärjestelmä, joka tarjoaa opettajalle työvälineet toteuttaa yksilöllisiä oppimispolkuja ja ohjata opiskelijoita riippumatta siitä missä he kulloinkin ovat. Hyvä oppimisen ohjausjärjestelmä auttaa opettajaa ja opiskelijoita pysymään ”samalla sivulla”, vaikka opiskelijoiden oppimistavoitteet ja oppimispolut olisivat hyvinkin erilaisia. Parhaimmillaan oppimisen ohjausjärjestelmä mahdollistaa myös vertaisoppijoiden vuorovaikutuksen sekä tiimityöskentelyn eri opettajien kesken. Tutustu itslearning-palveluun alla olevassa videossa ja/tai osoitteessa: www.itslearning.fi

 


Matti Aarnio

PhD Pedagogical Specialist