Monni on verkossa

Peruskoulussamme opiskelee parhaillaan joukko oppilaita kotoa käsin. Syitä kotiin jäämiseen on monia, joista tavallisimpia lienee psykiatriset ongelmat (ahdistus, masennus, paniikkihäiriö), koulukiusaaminen, sisäilmaongelmat ja koulumotivaatiopulmat. Näille oppilaille ovat lähikoulut räätälöineet erilaisia tapoja suorittaa peruskouluopintoja. Tavallisimmin oppilaat opiskelevat sovitut oppisisällöt itsenäisesti kotona ja antavat näytöt koulussa tenttimällä. Vanhempien kyky tukea oppilasta tällaisessa tilanteessa ennakoi vahvasti oppilaan mahdollisuuksia selviytyä perusopetuksen opinnoista. Suuremmissa kaupungeissa räätälöityjä opintopolkuja pystytään tukemaan pieniä kuntia tehokkaammin. Koulupolulta syrjäytymässä olevat oppilaat ovat keskenään eriarvoisessa asemassa sekä sosiaalisen taustansa että valtakunnallisen sijaintinsa näkökulmasta.

Itsenäinen opiskelu on vaativaa aina. Erityisen haastavaa se on silloin, kun omat voimavarat ovat rajalliset. Monni-hankkeessa on tavoitteena kehittää kotona opiskeleville oppilaille valtakunnallisesti palveleva tuetun etäopiskelun malli perusopetuksen päättövaiheen opintoihin. Hankkeessa etsitään keinoja tukea sellaisia tehostetun tai erityisen tuen piirissä olevia 9-luokkalaisia oppilaita, jotka tarvitsevat räätälöityä kouluratkaisua saadakseen päättötodistuksen.

Syksyllä 2014 alkaneessa pilotissa on opiskellut kahdeksan oppilasta, joiden opiskelu omassa koulussa ei syystä tai toisesta ole mahdollista. Opinnot koostuvat yhdessä tehtävän oppimissuunnitelman mukaisesti Otavan Opiston nettiperuskoulun verkko-opinnoista sekä Oppimis- ja ohjauskeskus Mikaelin erityisopettajan tuesta. Henkilökohtaisen oppimissuunnitelmien tekeminen ja vastuunjaosta sopiminen omien koulujen kanssa on ollut tärkeää, koska oppilaat säilyvät ko. koulujen oppilaina.

Kuluvan lukuvuoden aikana oppilaiden tavoitteena on saada päättötodistus. Useimpien oppilaiden kohdalla tämä tavoite näyttää toteutuvankin ja he pääsevät jatkamaan opinpolkuaan toiselle asteelle. Koska joillakin oppilailla on 9-luokan opintojen lisäksi suorittamattomia opintoja aikaisemmalta vuosiluokalta, saattaa opintojen suorittaminen vaatia pidemmän ajan. Myös erilaiset voimia vaativat sairaudet ovat saattaneet viivästyttää opintojen etenemistä.

Pääosa Monnin opinnoista suoritetaan Otavan Opiston nettiperuskoulun kursseina. Näistä kielet sekä matematiikka suoritetaan ryhmäkursseina, jolloin oppilailla on yhteinen aikataulu ja yhteistä aineenopettajan antamaa verkko-opetusta. Osan opinnoista voi puolestaan tehdä itsenäisesti non-stop -kursseina. Lisäksi oppilas suorittaa valinnaisaineet, liikunnan ja ammatinvalinnan kurssit oman koulun kanssa sovitulla tavalla.

Erityisopettaja huolehtii lukuvuoden aikana oppimissuunnitelman laadinnasta ja seuraamisesta yhdessä lähettävien koulujen kanssa. Hän on viikoittain videoyhteydessä oppilaisiin mm. yhteisten viikon avausten sekä henkilökohtaisten ja pienryhmäohjausten tiimoilta.

Hanketta rahoittaa vuosien 2014 – 2016 ajan Opetushallitus eli opiskelu on sekä oppilaalle että kunnalle maksutonta. Uusi oppilasryhmä aloittaa syksyllä 2015 ja haku ryhmään alkaa huhtikuun alussa. Hankkeen etenemistä ja siitä saatavia tuloksia seurataan Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan väitöstutkimuksessa. Lisätietoja hankkeesta www.monniverkossa.blogspot.fi.

 


Johanna Juvonen
Ohjaava opettaja
Oppimis- ja ohjauskeskus Mikael
johanna.juvonen@mikael-koulu.fi