Saamen kielen etäopetusta virtuaalikoulussa

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen virtuaalikoulu täyttää tänä syksynä kymmenen vuotta. Työ on aloitettu yhden suunnittelijan resurssilla ja tällä hetkellä virtuaalikoulussa työskentelee päätoimisesti kuusi henkilöä. Keskeisenä tehtävänämme on ollut alusta alkaen saamen kielen etäopetuksen järjestäminen. Tähän mennessä meidän kauttamme on opetettu lähes 700 henkilölle pohjois-, inarin- ja koltansaamen kieltä. Opiskelijamme ovat pääosin aikuisia ja heitä on koko Suomen alueelta, toisinaan myös ulkomailta. Opetamme kuitenkin myös perusopetuksen oppilaille virtuaalisesti saamea maksullisen palvelutoimintamme kautta. Useimmat opiskelijoistamme ovat saamelaisia, joilla ei muuten olisi mahdollisuutta opiskella omaa kieltään. Noin 70% saamelaisista asuu saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella, jossa saamen kielen opiskelumahdollisuudet ovat vähäiset.

Ensi syksynä käynnistyvät pohjoissaamen kielen 10 ov:n perus- ja keskitason sekä äidinkielen (6 ov) koulutukset ovat haussa toukokuussa. (Kielikoulutussuunnitelmamme löytyvät osoitteesta www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu -> Koulutus.) Odotettavissa on jälleen iso joukko hakijoita, sillä myös saamelaisalueella, pitkien välimatkojen maassa, etäopetus on monille ainoa mahdollisuus opiskeluun.

Etäopetus on omalta osaltaan tehnyt oppilaitostamme tunnetuksi, mutta niille, jotka eivät tunne Saamelaisalueen koulutuskeskusta, lienee paikallaan lyhyt esittely. Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK) on valtion omistama toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta suomeksi ja saameksi. Oppilaitoksen päätoimipaikka sijaitsee Inarissa, mutta se toimii laajasti saamelaisalueella erilaisen ja eri tavoin toteutetun koulutuksen sekä tapahtumien muodossa. Koulutus- ja tutkimustyö ulottuu saamelaisalueen valtioiden lisäksi erityisesti pohjoisten alkuperäiskansojen maailmaan. Oppilaitoksemme tehtävänä on mm. säilyttää ja kehittää saamen kieltä, saamelaiskulttuuria ja luontaiselinkeinoja sekä edistää saamenkielisen oppimateriaalin tuotantoa.

Virtuaalikoulun tuki- ja koulutuspalvelut

Saamen kielen etäopetuksen lisäksi toinen tärkeä tehtävämme on mahdollistaa se, että muutkin voivat toteuttaa etäopetusta laadukkaasti. Järjestämme etäopetuksen tuki- ja koulutuspalveluita. Esimerkiksi Saamelaisalueen koulutuskeskuksen matkailulinjan opetus on suurelta osin verkossa. Lisäksi saamelaisalueen kunnissa annetaan saamen kielten etäopetusta, jota olemme tukeneet. Tukipalveluamme on käytetty kuluvana lukuvuonna myös Oulun yliopiston ja Lapin kesäyliopiston toteuttamiin inarinsaamen opintoihin.

Virtuaalikoulu antaa kaiken aikaa koulutusta myös etäopetuksen menetelmiin sekä erilaisiin opetuksessa hyödynnettäviin TVT-välineisiin. Erityisen kysyttyjä ovat olleet mobiililaitteiden työväline- ja opetuskäytönkoulutukset.

Hanketoiminta

Olemme kehittäneet etäopetusta myös hanketoiminnan kautta. Tällä hetkellä meneillään on kaksi hanketta. Sápmi Miehtá–hanke (ESR, valtakunnallinen) jatkuu neljättä vuotta ja sen laajempana tavoitteena on edistää saamen kielen etäkoulutuksen mahdollisuuksia valtakunnallisesti. Nyt viimeisenä hankevuonna ohjelmassa on mm. museoiden kanssa toteutettavien verkkonäyttelyiden loppuun saattaminen sekä virtuaaliopetuksen hyvien käytänteiden julkaiseminen etäopettajien hyödynnettäväksi.

Valtion oppilaitosten etäopetuksen koordinointihanke (VOL) jatkuu toista vuotta. Ensimmäisen vuoden aikana vierailtiin lähes jokaisessa valtion oppilaitoksessa. Oppilaitoksiin tehdyn koulutustarvekartoituksen perusteella toteutettiin lähikoulutuksia viidessä eri oppilaitoksessa sekä 11 etäkoulutussessiota. Koulutukset jakautuivat neljään teemaan 1) TVT osana opetusta ja ohjausta, 2) Oppimisalustat ja verkko-opetus, 3) Sähköiset oppimateriaalit opetuksen ja ohjauksen rikastuttajina ja 4) Mobiililaitteet opetuksen ja ohjauksen tukena. Koulutuksiin osallistui noin 580 henkilöä. Sama draivi jatkuu tänäkin vuonna, tavoitteena on toteuttaa lähikoulutus jokaisessa valtion oppilaitoksessa. Syksyn ohjelmassa ovat mm. etäkoulutukset uusin sisällöin sekä tukipalvelu valtion oppilaitosten etäopetusta toteuttaville opettajille.

Juhlavuosi 2014

Vaikka vuosi 2014 on töiden puolesta tiivistahtinen, niin meille virtuaalikoulussa tämä on myös juhlavuosi! Kymmenen vuotta on kulunut nopeasti ja siihen on sisältynyt paljon. Olemme verkostoituneet ja oppineet uutta sekä kehittäneet etäopetusta menetelmänä ja jakaneet hyviä käytäntöjä. Meidän kauttamme moni on saanut mahdollisuuden oppia saamen kieltä ja vahvistaa opiskelun ohessa saamelaista identiteettiään. Kaikki tämä on mahdollistunut sitä kautta, että oppilaitoksemme on panostanut virtuaalikoulun kehittämiseen osana saamen kielen ja kulttuurin säilyttämisen ja kehittämisen tehtäväänsä. Juhlavuotemme huipentuu loppuvuodesta järjestettävään virtuaalikoulun 10-vuotis juhlaseminaariin. Toivotamme jo tässä vaiheessa kaikki tervetulleeksi joko paikanpäälle Inariin saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen tai osallistumaan verkossa!

 


Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen
suunnittelija / virtuaalikoulu
www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu