Opiskelun erityiset painoalueet

OPISKELUN ERITYISET PAINOALUEET

Ennen oppiaineen yksilöllistämistä täytyy kokeilla opiskelun erityisiä painoalueita. Erityisiä painoalueita voidaan käyttää myös eriyttämisen menetelmänä. Erityisten painoalueiden määrittelyn tavoitteena on auttaa oppilasta oppimaan oppiaineen välttämättömät sisällöt.

Opiskelun erityisiä painoalueita voidaan käyttää vain tehostetun tai erityisen tuen aikana. Ne määritellään oppimissuunnitelmassa tai HOJKSissa.

Painoalueiden määrittely on oppilasta opettavan opettajan tehtävä. Opettaja myös päättää, mitä oppikirjoja ja/tai muuta opiskelumateriaalia opiskelussa käytetään opetussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Opiskelun erityiset painoalueet muodostuvat oman vuosiluokan keskeisimmistä sisällöistä eli ns. ydinsisällöistä. Painoalueet eivät voi olla esim. alempien vuosiluokkien tavoitteita ja sisältöjä, vaan oppilas pyrkii oman vuosiluokkansa tavoitteisiin.

Opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa laaditaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa sekä kirjataan oppimissuunnitelmaan tai HOJKSiin. Oppimissuunnitelmassa tai HOJKSissa kuvataan konkreettisesti, miten oppilas työskentelee ja mitä muuta tukea hän saa. Myös osaamisen osoittamisen tavat kirjataan pedagogisiin asiakirjoihin. Oppilas voi antaa erilaisia näyttöjä ja hänellä voi olla kokeita, jotka keskittyvät näihin painoalueisiin. Oppilaan ja huoltajan tulee tietää, miten painoalueisiin keskittynyt opiskelu näkyy todistukseen merkityssä arvosanassa.

Kun painoalueiden sisältöjä määritellään, kannattaa käyttää apuna paikallista opetussuunnitelmaa, josta löytyy tavoitteiden saavuttamisen kannalta olennaiset sisällöt. Myös hyvää osaamista kuvaavat arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi ja päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle auttavat sisältöjen määrittelyssä. Erityisten painoalueiden mukaan opiskeltaessa suorituksia arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin.

Painoalueittain opiskelu on useimmiten luonteeltaan väliaikaista. Opetuksen sisältöjä pitää lisätä oppilaan edistymisen mukaisesti.

Mikäli edes keskeisiin sisältöihin liittyvien tavoitteiden saavuttaminen ei ole mahdollista, oppimäärä voidaan yksilöllistää. Tarkempaa tietoa yksilöllistämisestä Opetussuunnitelman perusteiden luvussa 7.4.4. Opetussuunnitelman perusteet (linkki siirtää sivulle)

Lisätietoa opiskelun erityisistä painoalueista OPH:n sivuilla (linkki siirtää sivulle)