Huoltajan kuuleminen pedagogisessa selvityksessä

HUOLTAJAN KUULEMINEN PEDAGOGISESSA SELVITYKSESSÄ

Ennen erityisen tuen päätöksen tekemistä on kuultava huoltajaa. Kuulemisesta säädetään hallintolaissa.

36 §

Kuulemisesta ilmoittaminen

Asianosaiselle on ilmoitettava kuulemisen tarkoitus ja selityksen antamiselle varattu määräaika. Kuulemista koskevassa pyynnössä on tarvittaessa yksilöitävä, mistä seikoista selitystä pyydetään. Asianosaiselle on toimitettava kuulemisen kohteena olevat asiakirjat alkuperäisinä tai jäljennöksinä taikka varattava muutoin tilaisuus tutustua niihin.

Kuulemisessa on huomioitava:

 • Huoltajalle tulee etukäteen selvittää kuulemisen tarkoitus.
 • Ennen kuulemista on varmistettava, että huoltaja ymmärtää pedagogisen selvityksen sisällön.
 • Henkilökohtainen tapaaminen on suositeltavin tapa kuulemisen järjestämiseksi.

 

Kuulemisessa tulee selkeästi ilmetä huoltajan mielipide:

 • lapsen tuen tasoon
 • koulupaikkaan
 • mahdollisiin yksilöllistettyihin oppiaineisiin

”Huoltaja X:n mielestä hänen lapsensa tarvitsee erityistä tukea. Opetuksen järjestämisen suhteen huoltaja toivoo, että hänen lapsensa voisi käydä lähikoulua/alueellista pienluokkaa/keskitetyn palvelun pienluokkaa.”

Huom.  ”Huoltaja hyväksyy pedagogisen asiakirjan sisällön.” ei ole riittävä kuuleminen.

Jos huoltajan mielipide on eriävä koulun mielipiteen kanssa, se kirjataan sellaisenaan kuulemiskohtaan.

Kuulemisen määräaika:

 • Huoltajalla on kaksi viikkoa aikaa kommentoida selvitystä ennen sen lukitsemista.
 • Kuulemisaika alkaa vasta, kun pedagoginen selvitys on kokonaisuudessaan valmis. Tällöin asiakirjassa on myös oppilashuollon kommentti.
 • Asianmukaista on laittaa huoltajalle viesti kuulemisajan alkamisesta. Samalla on hyvä sopia yhteydenotosta kuulemisajan umpeuduttua.
 • Kun kaksi viikkoa on täyttynyt, huoltaja varmistaa kantansa joko tapaamisessa tai kirjallisesti Wilmassa.
 • Kuulemisessa voi olla kirjattuna useampi tapaaminen, koska pedagoginen selvitys laaditaan yhteistyössä huoltajan kanssa. Tärkein on kuitenkin huoltajan kommentti kuulemisajan tultua täyteen.
 • Monikielisten huoltajien kohdalla on tärkeää varmistaa tulkin avulla, että he ovat ymmärtäneet selvityksen.