Moodlet ja Econ: Käyttökatko 2.7.

IT-palveluiden tiedote 1.7.2014

Turun kaupungin IT-palvelut ja kuntien Tiera siirtävät Moodle ja Dcon-db -palvelimet uuteen konesaliin Johtokeskukseen (JoKeen) keskiviikkona 2.7.2014 klo 10.00 alkaen. Arvion mukaan palvelut ovat jälleen tuotannossa keskiviikkona 02.07.2014 kello 16.00 mennessä.

Siirron aikana Moodlet ja Econ-palvelu eivät ole toiminnassa.

 

Kommentit poissa käytöstä

Filed under Muut tiedotteet, TVT opetuksessa

Turku kehittämisyhteistyöhön Microsoftin ja kuuden kaupungin kanssa

Microsoft aloittaa yhdessä Oulun, Tampereen, Vantaan, Helsingin, Salon, Turun ja Espoon kanssa tiiviin yhteistyön, jossa edistetään teknologian hyödyntämistä oppimisessa. Yhteensä ensi vaiheessa on mukana sata koulua.

blog-npdlYhteistyössä mietitään uudelleen oppimisen tavoitteita ja opettajan roolia, pohditaan tietoyhteiskunnan muutoksen vaikutuksia oppimiseen sekä parannetaan edellytyksiä sähköisen ylioppilastutkinnon ja uuden perusopetuksen opetussuunnitelman toteuttamiselle. Visiotyön pohjalta rakennettava opettajien ja koulun johtajien kehitysohjelma tähtää siihen, että koululla on valmiudet kehittää oppilaiden olemassa olevia taitoja, tiedon kriittistä tarkastelua, viestintävalmiuksia sekä kykyä ottaa vastuuta oppimisesta. Tämä tapahtuu osana kansainvälistä New Pedagogies for Deeper Learning -verkostoa.

Lue tarkemmin Microsoftin tiedotteesta.

Turun sivistystoimalalla asiasta kerrotaan tarkemmin lähijohtajille Hattu-kokouksessa 9.6. ja sen jälkeen laajemmin. Tiedustelut: Jouni Paakkinen / TOP-keskus.

Kommentit poissa käytöstä

Filed under TVT opetuksessa

Toisen vuoden opiskelijoiden TVT-kysely / IKT-enkät för andra årets studerande

Turun kaupungin lukiot ja ammatti-instituutti

HYVÄ TOISEN VUODEN OPISKELIJA,

Tänä keväänä kartoitamme kyselyllä lukioiden ja ammatti-instituutin 2. vuoden opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttötaitoja sekä siitä, miten TVT on läsnä opetuksessa ja oppimisessa.

On tärkeää, että kaikki toisen vuoden opiskelijat vastaavat sähköiseen kyselyyn 30.5. mennessä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään opetuksen suunnittelussa ja kehittämisessä.

Kyselyyn vastataan itsenäisesti ja täysin luottamuksellisesti. Vastaajien henkilöllisyys ei tule kenenkään tietoon. Vastaa harkitusti ja mahdollisimman todenmukaisesti, jotta tiedoista olisi oikeaa hyötyä, kun opetusta kehitetään. Vastaaminen vie n. 15-20 minuuttia. Vastanneet voivat halutessaan osallistua elokuvalippujen arvontaan.

Vastaa kyselyyn

Kiitos avustasi!

Esko Heikkonen
lukiokoulutuksen tulosaluejohtaja

Hannu Immonen
ammatillisen koulutuksen tulosaluejohtaja

————

BÄSTA ANDRAÅRSSTUDERANDE,

Den här våren kartlägger vi med hjälp av en enkät kunskaperna i informations- och kommunikationsteknik (IKT) bland andraårsstuderande på gymnasierna och yrkesinstitutet. Vi frågar också om på vilket sätt IKT är närvarande i undervisningen och inlärningen.

Det är viktigt att alla andraårsstuderande svarar på denna webbenkät före 30.5. Resultaten utnyttjas då man planerar och utvecklar undervisningen.

Enkäten besvaras enskilt, svaren behandlas konfidentiellt. Ingen vet vem som svarat. Svara med eftertanke, så sanningsenligt du kan – då får vi bästa nyttan av enkäten för att utveckla undervisningen.

Ifyllandet tar ca 15-20 minuter. De som svarat kan, om de vill, delta i utlottningen av biobiljetter.

 Svara

Tack för din hjälp!

Liliane Kjellman
Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning

 

 

Kommentit poissa käytöstä

Filed under TVT opetuksessa

Opettajien TVT-kysely / IKT-enkät för lärare

Sivistystoimialan tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opetuskäytön suunnitelman mukaisesti keväällä 2014 ja 2016 arvioidaan suunnitelman toteutumista ja TVT:n käytön yleistä tilaa opettajakyselyllä. Tämän kevään opettajakysely koskee kaikkia  perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen sekä aikuiskoulutuksen (pl. vapaa sivistystyö) opettajia. Tämän kevään kysely ei koske lastentarhanopettajia eikä työväenopistojen opettajia, sillä uusi kyselytyökalu ei vielä kata em. ryhmiä.

opekaKysely toteutetaan ensimmäistä kertaa valtakunnallisen OPEKA-työkalun avulla. Sen avulla jokainen vastaaja pystyy heti vertaamaan omia vastauksiaan muiden vastauksiin. Samoin saamme arvokasta koulukohtaista tietoa kehittämisen tueksi  (oma koulu vs. muut koulut Turussa ja Suomessa). Koulut voivat hyödyntää tuloksia omassa suunnittelussaan ja mm. kehityskeskusteluissa. Vuoden 2016 kyselyssä pystymme peilaamaan tuloksia keskenään.

Kysely koostuu kolmesta alaosiosta, joihin kaikkiin vastataan (yht. n. 20 min). Kun kaikkiin on vastattu, nähtäville tulee oma loppuraportti.

Pyydän toimialan kaikkia em. opettajia vastaamaan Opeka-kyselyyn 30.5. mennessä. Ennen vastaamista tutustu täyttöohjeisiin alla. Täten varmistamme tulosten kirjautumisen oikein.

VASTAUSOHJE

1. Mene osoitteeseen http://www.opeka.fi/. Kyselyn kielen voit vaihtaa ruotsiksi oikeasta yläkulmasta.

2. Kirjoita oma sähköpostiosoitteesi (etunimi.sukunimi@turku.fi) ja paina Kirjaudu.

3. Jos olet ensimmäistä kertaa Opekassa, saat heti sähköpostiisi henkilökohtaisen salasanasi. Syöttämällä salasanan seuraavalla sivulla pääset eteenpäin.

4. Täytä ensin taustatiedot.  HUOM: Kohdassa 2 ja 2b on tärkeää, että kaikki kirjoittavat koulun nimen samalla tavalla. Jos kirjoitetaan esim. ”Luostarivuori”, ”Luostarivuoren koulu” ja ”Martin koulu”, kaikki kirjautuvat järjestelmään eri kouluiksi. TARKISTA oheisesta liitteestä oman yksikkösi (kysymys 2) ja mahdollisen toimipisteen (2b) oikea kirjoitusmuoto. Turun oppilaitoksia on syötetty järjestelmään valmiiksi. Kun alat kirjoittaa oppilaitoksen nimeä,  normaalisti Opeka ehdottaa sinulle sopivaa vaihtoehtoa. Paina lopuksi Tallenna.

5. Täytä tämän jälkeen kaikki kolme alaosiota: ”Digitaalinen toimintakulttuuri”, ”Laitteet ja ohjelmistot”, ”TVT-osaaminen”.

6. Omia vastauksiasi voit koska tahansa palata tarkastelemaan saamallasi salasanalla.

Turussa kunta- ja koulutason kyselytuloksia analysoi Tietokone opetuksessa – TOP-keskus.  Kysymyksiin voi halutessaan tutustua etukäteen: http://opeka.fi/fi/presentation/kysymykset

Timo Jalonen
Toimialajohtaja

——————————

IKT-ENKÄT FÖR LÄRARE INOM BILDNINGSSEKTORN I ÅBO 2014

Enligt planen för användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen (IKT) skall det på våren 2014 och 2016 medelst lärarenkäter uppföljas hur planen verkställts, samt även det allmänna läget för bruket av IKT. Enkäten denna vår berör alla lärare inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen samt vuxenutbildningen, frånsett det fria bildningsarbetet. Denna vår berörs inte heller barnträdgårdslärarna, eftersom det nya enkätverktyget inte ännu omfattar dem.

Enkäten utförs för första gången med hjälp av det nationella Opeka-verktyget. Här kan alla som svarar genast jämföra  sina svar med andras. Samtidigt får vi värdefull information på skolnivå (egen skola i förhållande till skolor i Åbo och hela Finland), vilket underlättar utvecklingsarbetet. Resultaten kan skolorna utnyttja i sin egen planering och t.ex. i samband med utvecklingssamtal. Efter enkäten 2016 kan vi jämföra resultaten med varandra.

Enkäten består av tre delar som alla skall besvaras  (ca 20 min). Då man svarat på allt får man se sin egen slutrapport.

Jag ber alla lärare från de ovannämnda bildningssektorerna att svara på  Opeka –enkäten senast 30.5.

Innan du svarar ombeds du läsa instruktionerna nedan. På så sätt kan vi vara säkra på att svaren registreras korrekt.

 

SVARSANVISNING

1. Gå till http://www.opeka.fi/. Uppe i högra hörnet kan du byta språket i enkäten till svenska.

2. Skriv din e-postadress (förnamn.släktnamn@turku.fi) och tryck på Logga in –knappen.

3. Om du loggar in på Opeka för första gången får du snart ditt personliga lösenord till din e-post. Genom att mata in det lösenordet på följande sida kommer du vidare.

4. Fyll först i bakgrundsinformationen.  OBS!: I punkt 2 och 2b är det viktigt att alla skriver skolans namn på samma sätt. Om man t.ex. skriver ”S:t Olof”, ”St Olof” och ”Sossen”, registreras svaren som kommande från tre skolor. KONTROLLERA i bilagan hur namnet på din skola (fråga 2) och möjliga underenhet (2b) skall skrivas. Skolor i Åbo har matats färdigt in i systemet. Då du börjar skriva läroinrättningens namn föreslår Opeka normalt slutdelen. Tryck till sist Spara.

5. Fyll sedan i enkätens alla tre underavdelningar : ”Digital verksamhetskultur”, ” Utrustning och programvaror”, ”IKT-kunnande”.

6. Du kan när som helst gå tillbaka för att kolla dina svar med hjälp av lösenordet du fått.

I Åbo analyseras enkätsvaren på kommunal och skolnivå av Datorn i Undervisningen -DIU-centralen. Det går att bekanta sig med frågorna i förväg om man så önskar, även på svenska: http://opeka.fi/fi/presentation/kysymykset

Timo Jalonen
Direktör för bildningssektorn

Kommentit poissa käytöstä

Filed under TVT opetuksessa

Kutsu: Oppilaat mediaguruina -iltapäiväseminaari 13.5. (YKÄ)

KUTSU

Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama hanke ”Yhteisöllisyys, koulu ja älykkäät palvelut” (YKÄ) 2012-2014 on päättymässä.

hankkeet-yka-logoKutsumme opettajat ja muut opetusalan/sidosryhmien toimijat Turun YKÄ-osahankkeen loppuseminaariin tiistaina 13.5. klo 12:30-15:00 (TOP-keskus, Turku). Maksuttomassa seminaarissa ”Oppilaat mediaguruina eli miten takapenkin natiaisesta tehdään eturivin osaaja” keskitytään oppilaslähtöiseen mediatuotantoon, joka on helposti jokaisen koulun toteutettavissa. Puhujina mm. FT, mediatutkija Veijo Hietala, hankekumppanimme Helsingin opetusviraston mediakeskuksesta ja Forum Viriumista sekä useita omia osaajiamme.

 Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohje liitteessä. Paikkoja rajoitetusti. Tervetuloa!

 

TAUSTAA

YKÄ-hanke on ollut varsin menestyksekäs. Kentällä näkyvimpinä toimintamuotoina ovat olleet YKÄ-koordinaattori Salla Sissosen yhdessä opettajien kanssa vetämät mediapajat kymmenissä turkulaiskouluissa sekä niistä syntyneet sadat oppilaiden videot ja muut mediatuotokset sekä kouluissa lisäpotkua saanut oppilaita osallistava mediatoiminta. Tällaisella mediakasvatustuella on ollut valtavasti kysyntää, mutta hankkeen päättyessä tämä palvelumuoto päättyy ainakin toistaiseksi. Näkyviä ovat olleet myös YKÄn mediatimien tuottamat korkeatasoiset haastattelu- ja tapahtumavideot.

Tuubi  –  YKÄ-hankkeessa rakennettu Turun sivistystoimialan oppilas- ja opiskelijatöiden yhteinen julkaisukanava ja viestintäasema  on ensimmäisen toimintavuotensa aikana vakiinnuttanut paikkansa ja oppilaitokset lataavat sinne jatkuvasti uutta oppilaiden ja opiskelijoiden tuottamaa sisältöä. Tuubi jää pysyvästi Turun oppilaitosten käyttöön ja sen ylläpidosta vastaa TOP-keskus.

Salla Sissonen, hankekoordinaattori
Jouni Paakkinen, TOP-keskuksen toiminnanjohtaja

 

Kommentit poissa käytöstä

Filed under Tapahtumat, TVT opetuksessa, TVT-koulutukset

Näppäilytaidon mitaleita Kerttulin lukioon

Mm. Kerttulin lukiolaiset osallistuivat tänäkin vuonna näppäilytaidon SM-kisoihin. Lukiosarjassa, toisena vuonna peräkkäin, mestaruuden vei Kerttulin lukion opiskelija Niko Honkasalo nettonopeudella 535 merkkiä minuutissa. SM-hopeaa sai Kerttulin lukion opiskelija Mariia Wäre nopeudella 415 merkkiä minuutissa (100% oikein).

Tämän lisäksi kerttulilaisista lukiolaisten SM-kisoissa 10 parhaan joukkoon sijoittuivat myös Helmer Haapala, Niko Kurki, Kasper Nurminen, Suvi Reini ja Aleksi Tynjälä.

Onittelut kaikille hyvin sijoittuneille ja erityisesti Niko Honkasalolle mestaruuden uusimisesta.

Valtakunnan kolmen parasta palkitaan raha- ja tavarapalkinnoin.

Lisätietoja: TypingMaster ja Taloustiedon opettajat ry

Huom! Kaikki Turun oppilaitosten opiskelijat ja opettajat voivat harjoitella näppäilytaitojaan milloin tahansa Moodleen asennetulla TypingMaster-ohjelmalla. Samaa ohjelmaa käytetään SM-kisoissa.

 

Kommentit poissa käytöstä

Filed under Tapahtumat

TVT-koulutusta opetushenkilöstölle huhti-toukokuussa

Seuraavilla kursseilla on vielä tilaa (tilanne 7.4.). Tällä kertaa tarjonnassa myös iltakurssi lukion opettajille – mahdollistaa osallistumisen, jos oppituntien aikaan ei ole päässyt.

MS EXCEL 2010 – PERUSTEET
ti 8.4. klo 9-15
Rauhallisesti etenevällä kurssilla opetellaan Microsoft Excel-taulukkolaskentaohjelman perusteita.

MICROSOFT OFFICE 365  (vain Turku)
ti 15.4. klo 12.30-15.30
Iltapäiväkurssilla tutustutaan Turun kaikilla opettajilla ja oppilailla käytössä olevaan Office 365 –palveluun.

KOULULEHTIEN JA ESITTEIDEN JULKAISU JA TAITTO
ke 16.4. klo 9-15
Kurssilla harjoitellaan julkaisujen taittamista Office-pakettiin kuuluvalla Publisher-ohjelmalla. Ohjelmaa voi käyttää esimerkiksi lehtien, esitteiden, oppaiden tai oppilastöiden taittamiseen. Lisäksi tutustutaan Issuu.com-verkkojulkaisualustaan, joka luo pdf-tiedostoista valmiin verkkojulkaisun.

IPAD OPETUKSEN JA OPPIMISEN VÄLINEENÄ
to 17.4. klo 9-15
Kurssilla tutustutaan esimerkkien avulla iPadin käyttöön opetuksessa ja oppimisessa. Tavoitteena on oppia yhdistelemään perus-appien ominaisuuksia omiin käyttötarkoituksiin sopiviksi. Tämä koulutus on suunnattu iPadin alkeet jo hallitseville.

TEKISINKÖ TIETOKONEPELEJÄ KODULLA? (Osaava TSO)
ke 16.4.2014 klo 9-15
KODU Game Lab on Microsoftin kehittämä visuaalinen ohjelmointikieli, joka on suunniteltu yksinomaan pelien tekemiseen. Ohjelmointi tapahtuu ikoneilla eikä monimutkaista ohjelmointikieltä tarvitse opetella. Tietokonepelien kehittäminen KODUlla on helppoa, nopeaa ja erittäin mielenkiintoista. Maksuton TSO-alueen opettajille.

PHOTOSHOP ELEMENTS  -PERUSTEET
to 17.4. klo 12.30-15.30
Iltapäiväkurssilla tutustutaan PhotoShop Elements -kuvankäsittelyohjelman perustyökaluihin ja -toimintoihin: kuvan rajaamiseen, valinnan tekemiseen, piirtotyökaluihin, kuvakoon muokkaamiseen sekä kuvatasojen käyttöön. Kurssin aikana perehdytään myös eri käyttötarkoituksissa vaadittaviin kuvakokoihin ja resoluutioihin (nettikuva, tulostuskuva, painokuva).

IPAD MATEMATIIKAN OPETUKSESSA
to 24.4. klo 12.30-15.30
Miten hyödyntää iPadia matematiikan opetuksessa? Mitä appeja ja sisältöjä löytyy? Iltapäiväkurssilla tutustutaan käytännönläheisiin opetusesimerkkeihin, jotka soveltuvat 3-9 luokkien opetukseen.

IPAD MUSIIKIN OPETUKSESSA
ma 28.4.2014 klo 9-15
Kurssilla tutustutaan iPadin käyttöön musiikin opetuksessa. Koulutus on suunnattu iPadin peruskäytön hallitseville opettajille, jotka opettavat musiikkia perusopetuksessa tai toisella asteella.

SÄHKÖISET KOKEET JA ARVIOINTI *ILTAKOULUTUS* Lukio 2016
ma 28.4. klo 16:00-19:15
Koulutuksessa perehdytään sähköisen arvioinnin ja testaamisen mahdollisuuksiin ja käytännönläheisiin kokemuksiin. Sähköisiä välineitä voi hyödyntää eritasoisessa testaamisessa – sekä oppitunnin aikana oppimisen arvioinnissa että kurssikokeissa. Samalla valmistaudutaan sähköistyviin ylioppilaskirjoituksiin ja saadaan kokemuksia erilaisista mahdollisuuksista omaan opetukseen sovellettavaksi. Alustuksen jälkeen kokeillaan käytännössä sähköisen arvioinnin ja testaamisen mahdollisuuksia.

TUUNAA VALOKUVASI IPADILLA
ma 5.5. klo 8.30-11.30
Aamupäiväkurssilla kuvataiteilija ja kuvataideopettaja Ollipekka Kangas esittelee miten saat kuvistasi parempia, lisäät valokuviisi efektejä, retro-fiilistä tai  tuunattua väri-ilmaisua. Opit säätämään kuvan perussäätöjä sekä tekemään niistä hauskemman näköisiä.

KUVATAIDEOPETUS: PIIRRÄ JA MAALAA IPADILLA
ma 5.5. klo 12.30-15.30
Iltapäiväkurssilla kuvataiteilija ja kuvataideopettaja Ollipekka Kangas esittelee miten piirrät luonnoksia, teet nopeita muistiinpanoja, piirrät esityksiisi elävöittäviä kuvia tai maalaat valokuvan päälle. Ollipekka kertoo appsien keskeisimmät ominaisuudet ja näyttää käytännössä miten ne toimivat. Opit piirrostekniikan perusteita, eri piirrosohjelmien käyttötapoja sekä elävöittämään piirroksissasi efekteillä.

MOODLE-KOULUTUKSET (vain Turku)
DataCity ja TOP-keskus
Starttimoottori, Jatkokurssi ja Paja

Koko tämänhetkinen kurssitarjonta ja ilmoittautuminen kursseille:
http://edu.turku.fi/koulutus/

Avoimet TVT-verstaat  (vain Turku)
http://edu.turku.fi/koulutus/verstaat.html

Tulossa myös mm.:

  • YKÄ-hankkeen loppuseminaari 13.5. iltapäivä

Terveisin,
Tietokone opetuksessa – TOP-keskus

Koulutustarjontaamme ja muuta mielenkiintoista Facebook-sivullamme. Mene sivulle ja paina ”Tykkää!”. Pysyt kärryillä TVT-uutisissa!

Kommentit poissa käytöstä

Filed under TVT-koulutukset